zoloo2012

Миний блогт тавтай морил

Мэдээллийн технологи

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Мэдээллийн технологи гэж юу вэ?

Мэдээллийн технологи гэдэг нь Америкийн Мэдээллийн технологийн Холбооны (ITAA) тодорхойлсоноор "Компьютер дээр суурилсан мэдээллийн систем, программ хангамж болон техник хангамжийндизайн, хөгжүүлэлт, хэрэгжүүлэлт, хангамж болон удирдлагыг судлахыг хэлнэ".

Мэдээллийн технологи нь цахим тооцоолуур болон програм хангамжийг хэрэглэн мэдээллийг хувиргах, хадгалах, хамгаалах, боловсруулах, дамжуулах болон найдвартайгаар хүлээн авах тухайг судалдаг.

Мэдээллийн технологи (МТ, IT) гэдэг нь тодорхой мэдээ, мэдээллийг компьютер болон холбоо мэдээллийн техникийн тусламжтайгаар боловсруулах тухай ойлголт юм.

Мэдээлэл харилцааны Мэдээллийн технологи гэж юу вэ?

Мэдээлэл холбооны технологи(МХТ, ICT) нь мэдээлэл холбоо, харилцааны хэрэгслийг ашиглан мэдээллийг олж авах, тараах, боловсруулах, хадгалах, дамжуулах, хэрэглэх зэрэг бүхий л үйл ажиллагааны тухай ойлголт юм.

Мэдээллийн технологийг сургалтын хэрэглэгдэхүүд бэлтгэхэд хэрэглэх нь

1. PowerPoint

  • Энэ нь Microsoft office-ийн бүрэлдхүүнд багтдаг, бидэнд хамгийн ойр мультимедиа хэрэглэгдэхүүн боловсруулах програм юм.

2. Flash

Flash програм нь Adobe (Macromedia компани Adobe-тай нэгдсэн) компаний бүтээгдэхүүн юм. Баялаг мультимедиа агуулга бүхий хэрэглэгчийн интерфэйс боловсруулах, онлайн сургалт, сурталчилгаа, тоглоом, Вэбэд суурилсан програм боловсруулах боломжтой. Энэ програм нь эдүүгээ интернэтэд болон Вэбэд суурилсан сургалтын агуулгыг хөгжүүлэхэд түлхүү хэргэлэгдэж байгаа. Сүүлийн үед тоглоомын салбарт уг технологийг өргөн ажиглаж байна. Flash технологи дээр боловсруулсан файлыг уншихад Flash Player шаардлагатай байдаг. Flash Player нь платформ буюу үйлдлийг систем хамааралгүй болсон. Macromedia Flash програм нь вектор график дээр үндэслэн хөдөлгөөнт дүрсийг бvтээх өргөн боломжийг агуулсан байдаг. Өөрийн хийсэн хөдөлгөөнт дүрс, animation, movie зэрэгт дуу авиа дагалдуулах, програмын код оруулах боломжтой.

Flash програм нь дараах дидактик боломжийг агуулдаг.

  • Мультимедиа, интерактив боломж харьцангуй өндөртэй Presentation боловсруулах
  • Ихэнх сурган хүмүүжүүлэх шинжийг агуулсан системд байдаг Мультимедиа, интерактив боломж өндөртэй асуулга буюу тест боловсруулах боломжийг олгодог.
  • Цахим сургалтын SCORM стандарттай холбогдох болмжтой.

3. AudaCity

  • Үнэгүй, нээлттэй эх бүхий програм бөгөөд дуун мэдээллийг бичих болон засварлах боломжийг олгодог. Энэ нь Macintosh OX, Microsoft Windows, GNU/Linux болон бусад системүүдэд зохицон ажилладаг.
  • Програмыг татаж авахыг хүсвэл : http://audacity.sourceforge.net/

4. Camtasia

  • TeachSmith компанийн бүтээгдэхүүн. Camtasia Studio нь өндөр түвшний сургалтын зориулалттай, дидактик хэрэглэгдэхүүн буюу тухайлбал, видео болон презентацийг боловсруулдаг програм юм. Энэ програмын онцлог нь animation объект оруулж болдог.

Мэдээллийн технологи буюу IT (Information Technology) гэдэг нь:

– Компьютерт суурилсан мэдээллийн системд (Computer-based information system) мэдээлэлтэй хэрхэн ажиллах вэ

– Мөн энэ мэдээллийн системийг өөрийг нь хэрхэн хөгжүүлэх вэ

гэсэн үндсэн асуудлуудыг авч үздэг сургалт, судалгаа, технологийн салбар юм. Энд дурдсан мэдээллийн системийг өөрийг нь хөгжүүлэх тухай асуудлыг авч үздэг дэд салбарыг компьютерын шинжлэх ухаан (computer science) гэнэ:

– Computer science нь компьютерын техникийн математик-логик үндэс, компьютерын бүтэц зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг судална.

Мэдээллийн систем гэж юу вэ?

Компьютерт суурилсан мэдээллийн систем (computer-based information system) гэдэг нь:

– Компьютерын техник хангамж

– Компьютерын програм хангамж

– Мэдээлэл

– Хүн

г.м. үндсэн бүрдэл хэсгүүдээс тогтох цогц юм.

• Энэ системд, хэрэглэгч нь компьютерын техникийг ашиглан програм хангамжийн тусламжтайгаар мэдээлэлтэй ажилладаг.

Мэдээлэл гэж юу вэ?

• Мэдээлэл (Information) гэж юу вэ?

• Хамгийн энгийнээр хэлбэл, тодорхой эх үүсвэр бүхий дуу авиа, дүрс, зураг, тоо, үсэг, тэмдэгт, үг г.м. зүйлсийг мэдээлэл буюу мэдээллийн хэлбэрүүд гэнэ.

• Мэдээлэл нь тоо хэмжээтэй байх ба хэмжих нэгж нь бит (bit) юм. Бит нь адил магадлалтай хоёр өөр мэдээллийг хооронд нь ялгахад шаардагдах хамгийн бага тоо хэмжээ юм. Ж.нь: үнэн ба худал, сүлд ба тоо г.м. мэдээллүүдийг нэг битээр ялгаж (илэрхийлж) болно.

• Энэ нь хэтэрхий бага нэгж. Тиймээс практикт байт (byte) хэмээх нэгжийг түлхүү ашигладаг.

•1 байт = 8 бит байна.

• Өөр бусад нэгжүүд:

– 1 килобайт=1024 байт=210 байт (1Kbyte)

– 1 мегабайт=1024 Kb=220 байт (1Mbyte)

– 1 гигабайт=1024 Mb=230 байт (1Gbyte)

– 1 терабайт=1024 Gb=240 байт (1Tbyte)

– 1 петабайт=1024 Tb=250 байт (1Pbyte)

Мэдээлэлтэй ажиллах гэж юу вэ?

Мэдээллийн систем мэдээлэлтэй ажиллана гэдэг нь:

– Мэдээллийг шинээр үүсгэх

– Мэдээллийг дамжуулах

– Мэдээллийг хүлээж авах

– Мэдээллийг хадгалах

– Мэдээллийг хамгаалах

– Мэдээллийг хувилах

– Мэдээллийг ангилах

– Мэдээллийн төрлийг өөрчлөх

– Мэдээллүүдийг нэгтгэх

– Мэдээллийг боловсруулах

– Мэдээллүүдийг салгах

– Мэдээллийг хайх

– Мэдээллийг хэмжих

– Мэдээллийг устгах

г.м. үйл ажиллагаа, эсвэл эдгээрийн цогцыг хэлнэ.

• Эдгээр үйл ажиллагаанууд бүгд мэдээллийн системийн, түүн дотор компьютер хэмээх зүйлийн оршихуйн шалтгааныг илэрхийлнэ. Ө.х. хүн компьютерыг ямар зорилгоор бүтээсэн юм бэ гэсэн асуултын хариултууд юм.

• Эдгээр олон зорилгын хамгийн анхдагч нь мэдээллийг боловсруулах явдал юм.

Мэдээлэл боловсруулах

• Мэдээлэл боловсруулах – Data processing – Обработка информации.

• Мэдээллийг боловсруулна гэдэг нь, хэрэглэгчийн тавьсан зорилгын дагуу компьютер өгөгдсөн мэдээллийг хувирган өөрчилж өөр мэдээлэл болгох процесс юм.

• Мэдээлэл боловсруулалтын үр дүнд мэдээлэл устаж алга болохгүй.

• Мэдээллийг боловсруулах үйл ажиллагааны энгийн жишээ бол математик тооцоо.

• Мэдээлэл боловсруулах процессыг бас дараах нэр томъёонуудаар илэрхийлж болно.

· – Боловсруулалтанд орох чиглэлээр “урсаж” буй мэдээллийг өгөгдөл (data), боловсруулалтаас гарах чиглэлд “урсаж” буй мэдээллийг үр дүн (result) хэмээн нэрлэж болно.

· – Заримдаа боловсруулах гэж буй мэдээллийг бодлого (task) хэмээн нэрлэж болно.

· – Тэгвэл “мэдээлэл боловсруулах” гэдгийг “бодлого бодох” гэсэн үгээр сольж болно.

· – Заримдаа боловсруулах гэж буй мэдээллийг асуудал (problem) хэмээн нэрийдэж болно.

· – Тэгвэл “мэдээлэл боловсруулах” гэдгийг “асуудал шийдвэрлэх” (problem solving) хэмээн нэрийдэж болно.

· Компьютер

• Компьютер бол мэдээллийн технологийн үндсэн судлагдахуун. Бас хэрэглэгдэхүүн.

• Компьютер бол мэдээллийн системийн үндсэн бүрдэл хэсэг.

• Компьютер бол асар өндөр хурдаар мэдээлэлтэй ажилладаг, програмчлагдагч (!) электрон (!) машин юм.

• Гэхдээ компьютер бол оюун ухаангүй учраас өөрийн дур зориг гэж байхгүй. Тиймээс үргэлж ямар нэг зааврын (instruction, command) дагуу мэдээлэлтэй ажиллана.

• Ийм заавруудын цогцыг компьютерын програм (computer programm) гэнэ.

• Програмыг хүн зохионо. Тиймээс хүн бол даалгаврыг төлөвлөгч юм. Харин компьютер бол зөвхөн гүйцэтгэгч.

• Програмуудын цогцыг програм хангамж гэнэ. Програм хангамж нь мэдээллийн системийн үндсэн бүрдэл хэсгийн нэг юм.

Аутсорсинг гэдэг бол тухайн компаний vйл ажиллагаанд хэрэгтэй ямар нэг ажлыг тухайн ажлыг хийж мэргэшсэн єєр компаниар хийлгэхийг хэлнэ.
СОНГОДОГ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД:
- Байгууллага єєрийн тvргэн хугацаанд гvйцэтгэгддэг ажлуудыг гадны гvйцэтгэгчийг ашиглан гvйцэтгvvлэх vйл явц" (Филип А. Лапланте)
- Бvтээгдэхvvн болон vйлчилгээгээ єєрийн боломжоор хийснээс илvv чанартай, хурдан хийлгэхийн тулд гадны гvйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахыг хэлнэ" (Ранди Сойфер)
- " Байгууллага єєрийн хийдэг зарим ажил vйлчилгээгээ гадны агент буюу бизнесийн байгууллагаар гэрээлэн гvйцэтгvvлэх vйл явц бєгєєд тэдгээр ажлууд нь богино хугацаанд гvйцэтгэгддэг, эсвэл байгууллагын хувьд шинэ ажлууд байдаг (global sourcing issues paper)
Манай улсын хувьд дотоод
мэдээллийн технологийн аутсорсингийн хєгжил сул, эмх цэгц муутай, хєгжил удаан байгаа нь гvйцэтгэгч/чанарт vл итгэх байдал єндєр, ямар ажлыг/хэрхэн аутсорсинг хийх талаар туршлага бага, гvйцэтгэгч компаниудын чадвар муу, ажлын гvйцэтгэлийг удирдан хянах механизм сул, байгууллага/хувь хvний мэдээллийн ехнологийн мэдлэг дутмаг байгаа зэрэг vндсэн шалтгаануудтай холбоотой юм.

ЯАГААД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АУТСОРСИНГ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ?
- Vндсэн бус мэдээллийн технологийн ажилтныг олноор нь авч ажиллуулахгvйн тулд...
- нь бизнесийн технологи болж байгаа учраас...
-
мэдээллийн өндєр мэргэжилтэй IT ажилтныг vе vе авч ажиллуулах шаардлага байгаагаас...
- Зєвхєн ганц єндєр мэргэжилтний эрхшээлд орохгvйн тулд ...
- Нууцлалын асуудлыг ажилтнуудад итгэж болохгvй байгаа тул ...
- Бизнесээ хурдасгах, хєнгєвчлєх, автоматжуулах, хянах vvднээс
- Салбартаа тэргvvлэгч байхын тєлєє ...
- Бvтээгдэхvvн, vйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим боломжоо алдахгvйн тулд...
- Бизнесийн уламжлалт, хоцрогдсон арга барилаасаа салахад...
- Зардал хэмнэх гэж ... ? ? ?

БИЕ ДААСАН ХЭЛТЭС БАЙГУУЛАХ. АУТСОРСИНГ ХИЙХ
Гvйцэтгэгчээ хэрхэн сонгох
вэ?
- Туршлага
-
мэдээллийн аюулгvй байдал, нууцлал
- Найдвартай байдал
- Хариуцлага хvлээх чадвар
- Баталгаа Зардал
- Хvн болон технологийн нєец

Аутсорсинг хийлгэхэд юуг анхаарах
вэ?
- Тєслийн удирдлагын ойлголт
- Санхvvгийн тєлєвлєлт
- Ажлын тєлєвлєгєє
- Даалгаврыгтодорхойлох
- Мэргэжлийн зєвлєгєє Харилцаа
- Хєндлєнгийн хяналт
- Нууцлал хамгаалалт-Fraud
- Хулээж авах, Сургалт
- Хєгжvvлэлтийн дараахь vйлчилгээ
мэдээллийн технологийн аутсорсингийн vйлчилгээ vзvvлэгч компаниуд
- "USI" компани – www.usi.mn
- Интерактив ХХК – www.interactive.nn
- Инженерсофт ХХК – www.engineersoft.mn
- Инфокон ХХК – wvvw.infocon.mn
- СолидСистем ХХК - www.solidsvstem.mn
- Интус ХХК - www.intus.mn
- Оргил софт ХХК - www.orgilsoft.com
Аутсорсингийн талаарх сонирхсон мэдээлэл, зєвлєгєєг
мэдээллийн технологийн Ундэсний Парк /www.itpark.mn/; Монголын Программ Хангамж Vйлдвэрлэгчдийн Холбоо /www.mosa.mn/-нooc тус тус авч болно.

МVХАVТ-аас аутсорсингийг нэвтрvvлэх арга зам, ач холбогдлыг бизнес эрхлэгчдэд таниулах, аутсорсингийн vйл ажиллагаа явуулдаг
мэдээллийн технологийн компаниудын талаар мэдээлэл єгєх зорилгоор мэдээллийн Технологийн Vндэсний Парктай хамтран " мэдээллийн технологийн аутсорсингийн vйлчилгээг хvртэх нь" уулзалт семинарыг 2007 оны 11-р сарын 28-ны єдєр зохион байгуулагдсан.

Тус Танхимаас цаашид аутсорсингийн бусад холбогдолтой сургалт семинаруудыг цуврал байдлаар зохион байгуулах болно.

Хамгийн их үзэн ядагдсан хүмүүс

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Хамгийн их үзэн ядагдсан хүмүүс

Hitler

Дэлхий хамгийн аймшигт дарангуйлагч.

Harold Shipman
Хамгийн нэрд гарсан цуврал алуурчин юм. Тэрээр эмч бөгөөд 218 хүнийг санаатайгаар хөнөөсөн.

Osama Bin Laden
9-р сарын 11-нд New York хотын ихэр цамхагыг мөргөсөн айшигтай хэмт халдлагыг зохион байгуулсан дэлхийд зартай алан хядагч.

George W Bush
Америкийн нэгдсэн улсын түүхэн дэхь хамгийн муу ерөнхийлөгч.Түүнийг үзэн ядсан бүхэл бүтэн ном хүртэл бичигдэж байжээ.

Mark David Chapman
Beatles хамтлагийн John Lennon-ийг буудаж алсан.


Justin Bieber
13-19 насны ихэнх өсвөр насны хүүхдүүд түүнийг дуурайж шүтэн биширдэг. Яг тэр хэмжээний хөгжим сонирхогчид түүнийг үзэн яддаг байна.

Paris Hilton
Тэр энд тэндгүй л байдаг сонин, сэтгүүл, зураг, интернет, цамц, шинжтэй аяган дээр хүртэл. Тэр үргэлж л зугаа цэнгэл мансууруулах бодистой холбоотой байдаг. Ихэнх хүмүүс түүнийг мулгуу гэж боддог байна.


Saddam Hussein
Hitler-ний адил бас нэгэн дарангуйлагч. Иракид болж буй ихэнх алан хядлага аймшигтай зүйлсийг тэр зохион байгуулж байдаг мөн дэлхийн улс орнуудад ч гэсэн.

Chris Brown
Дуучин Rihanna-гийн биед нь халдаж нүдийн хөхөртөл цохисоноороо энэ жагсаалтанд багсан байна.


Kanye West
Хамгийн их үзэн ядагдсан царайгаараа рэппэр дуучин Kanye West орсон байна.Хамгийн их ашигладаг 10 нууц үг

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Хамгийн их ашигладаг 10 нууц үг

Дэлхий нийтээрээ ашигладаг хамгийн их 10 нууц үгийг та мэдэхүү? Мөн танд Mонголчуудын хамгийн их ашигладаг нууц үгнүүдийн талаар сонирхолтой мэдээлэл хүргэе. Энэхүү мэдээг зарим гишүүд маань мэддэг ч байж магадгүй тэгэхдээ мэдээгүй хүмүүс зөндөө шүү дээ.Ингээд та бүхэн маш сонирхолтой судалгааг хүргэж байна.

Дэлхийн хамгийн их ашигладаг 10 нууц үг:
1. password
2. 123456
3. qwerty
4. abc123
5. letmein
6. monkey
7. myspace1
8. password1
9. link182
10. (өөрийнхөө нэр)

Монголчуудын хамгийн их ашигладаг 10 нууц үг:
1. 123456 (123)
2. утасны дугаар
3. төрсөн өдөр
4. өөрийн нэр
5. хайртай хүнийхээ нэр
6. password
7. 123456789
8. гэрийн утас
9. mongolia
10. 247247, iloveyou, bichamdhairtai

Интернэтийн түүх

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Интернэтийн түүх

Интернэтгүй АМЬДАРНА гэхээр төсөөлөхөд нэг л хэцүү юм. Байхгүй байхад нь болоод л байсан. Зурагт, Радио ХХ зууныг авчирсан бол интернэт бидэнд XXI зууныг авчирчээ. Түүний ачаар цаг хугацааг хэмнэж, бүтээмжийг нэмэгдүүлж байна. Үзэг цаасны оронд цахим шуудан хэрэглэж, киног ТВ-р биш онлайнаар үзэж, хэрэгцээт зүйлээ хажуугийн дэлгүүрээс биш холын Америкаас захиалж, амьдралдаа уулзаагүй хүнтэй тив алгасан бизнес хийж, найз нөхдөө хүртэл гудамжнаас биш Social Network сайтаас хайж байна.
Мэдээж энэ бүгд интернэт анх үүсэхэд шууд бэлэн болоогүй олон “жижиг” дэвшил, нээлт, санаачлагуудын ачаар бидний амьдралын өдөр тутмын нэг зүйл болж чадсан. Тэгвэл хэн үүнийг хийсэн юм бол?


Vint Cerf,Bob Kahn - Интернэтийн эцэг

Vint Cerf,Bob Kahn – Интернэтийн эцэг
TCP/IP
Vint Cerf, Bob Kahn  нар TCP/IP-г бүтээсэн бөгөөд үүний ачаар дурын хоёр компьютер бие  биетэйгээ мэдээлэл дамжуулах боломжтой болж байгаа юм. Энгийнээр бол  компьютер хоорондын хэл юм.


Tim Berners-Lee - WWW-г бүтээгч

Tim Berners-Lee - WWW-г бүтээгч

WWW
Tim Berners-Lee World Wide Web-г бүтээсэн бөгөөд түүний бичсэн анхны вэб хэдэн мэдээлэл агуулсан холбоосууд бүхий байжээ. Одоо тэр World Wide Web Consortium (W3C)-н захирал бөгөөд вэбийн стандартыг сайжруулах, хөгжүүлэх ажлыг хийж байна
Ray Tomlinson - цахим шуудангийн эцэг

Ray Tomlinson - цахим шуудангийн эцэг

E-Mail

Програмист Ray Tomlinson цахим шууданг(email) бүтээж хоорондоо зайтай компьютерүүдийн хооронд мессеж явуулах боломжийг бий болгосон хүн юм. Тэрээр @ тэмдгийг цахим хаягны формат болгож одоо бид тэнгис далай алгасан “захиа” явуулж хүлээн авсаар байгаа билээ.
Michael Hart - eBook зохиогч

Michael Hart - eBook зохиогч

eBook

Michael Hart eBook-ний эхлэлийг тавьсан юм. Тэр Gutenberg төслийг санаачилж дэлхийн анхны электрон номын санг үүсгэсэн юм. Эхэн үедээ бусад вэб дээр тавьсан мэдээллүүд, зохиогчийн эрх бүхий материалууд байжээ.
Gary Thuerk - анхны имэйл спам

Gary Thuerk - анхны имэйл спам

E-mail Spam

Спамдах гэдэг бол хуучны маркетингийн арга. Gary Thuerk “VAX системийн T-series”-ын тухай анхны масс и-мэйлийг Arpanet-р дамжуулж хүмүүс рүү явуулжээ. Тухайн үедээ дэлхийн анхны спам захиаг явууллаа гэдгээ өөрөө ч мэдээгүй байсан гэдэг.
Scott Fahlman - смайлик санаачлагч

Scott Fahlman - смайлик санаачлагч

Emoticon

Чатлах, мессенжердэхдээ байнга хэрэглэдэг ASCII смайликуудыг анх Scott Fahlmanсанаачилсан юм, тэрээр хүмүүс бичиж буй зүйлдээ сэтгэлийн хөдөлгөөнөө харуулбал илүү сонирхолтой байна гэж үзжээ.
Marc Andreessene - Netscape Navigator

Marc Andreessene - Netscape Navigator

Netscape Navigator

Marc Andreessen интернэтээр аялахад хувьсгал хийсэн хүн юм. Тэрээр анхны интернэт хөтөч Mosaic-г бүтээсэн бөгөөд дараа нь үүнийг албан ёсоор Netscape Navigator гэж нэрлэх болсон. Marc Andreessen нь social network сайт болох Ning-н хамтран үүсгэгч төдийгүй Digg, Plazes,Twitter-н хөрөнгө оруулагч нь юм.
Jarkko Oikarinen - Internet Relay Chat-г бүтээгч

Jarkko Oikarinen - Internet Relay Chat-г бүтээгч

IRC

Jarkko Oikarinen анхны онлайн чат IRC(Internet Relay Chat) бүтээсэн юм. IRC нэр хүнд 1991 онд оргилдоо хүрсэн юм. Учир нь энэ үед Ирак Кувайт руу довтолсон ба тухайн үед ТВ, радио ажиллахгүй байхад мэдээллийг дамжуулах гол хэрэгсэл болсон юм.
Robert Tappan Morris - анхны компьютерийн вирус

Robert Tappan Morris - анхны компьютерийн вирус

Worm virus

Компьютерийн вирус(worm) бол хакердахнэг арга хэлбэр гэж үзэж болох юм. Сүлжээ рүү өөрөө хандалт хийхийн оронд жижиг програм илгээж түүний тусламжтайгаар хүссэн зүйлээ хийлгэх юм. Robert Tappan Morris анхны өтийг зохиожээ. 80-д оны сүүлээр интернэтээр тарж санаандгүй байдлаар нэлээд хохирол учруулсан юм.
David Bohnett - Geocities үүсгэгч

David Bohnett - Geocities үүсгэгч

Geocities

1994 онд David Bohnett GeoCities-г John Rezner-тай хамтран үүсгэн байгуулсан юм. Энэ нь тухайн үедээ хамгийн том олон нийтийн сайт болж байсан юм. Түүний санаачлага хүн болгонд үнэгүй вэб хуудастай болох боломжийг олгох явдал байсан. Үйл ажиллагаагаа 2009 оны 10 сарын 27-нд зогсоосон билээ.
Sabeer Bhatia - Hotmail

Sabeer Bhatia - Hotmail

Hotmail

Sabeer Bhatia Hotmail-г зохиосон бөгөөд дараа нь үнэгүй и-мэйлийн үйлчилгээгээ Microsoft-д 400 сая ам.доллараар зарсан юм. 1998 онд түүнийг DFJ-с “Entrepreneur of the Year”-р тодорхойлсон бөгөөд TIME сэтгүүлд “People to Watch” хэмээн дурдагдаж байжээ.
Larry Page, Sergey Brin - Google

Larry Page, Sergey Brin - Google

Google

Larry Page, Sergey Brin нар мэдээлэл хайх аргыг жинхэнэ утгаар нь өөрчилсөн хүмүүс юм. Тэд маш сайн баг болж чадсанаар Google үүссэн цагаасаа хойш тасралтгүй өсөж хайлтын системийн оргилд хүрсэн юм.
Бил гэйтс Микрософт

Бил гэйтс Микрософт

Microsoft

Bill Gates “Micro-Soft” нэртэй програм хангамжийн компани байгуулсан. Товчоор бол Bill Gates хэрэглэхэд хялбар график дүрстэй үйлдлийн систем бүтээж түүнийгээ “Windows” гэж нэрлэсэн нь одоо дэлхий нийтийн хэрэглээ болсон билээ. Түүний “айл бүрийн ширээн дээр компьютер байна” хэмээх алдарт зорилго нь бүрэн биелээгүй ч, хөгжсөн орнуудад бол бараг л биелсэн билээ.
Steve Jobs - Apple

Steve Jobs - Apple

Apple

Steve Jobs байнга шинийг эрэлхийлж байдаг зан нь компьютерийн техникийн болон програм хангамжийн салбарт олон шинэ дэвшилтийг авчирсан юм. Тэр үргэлж л ирээдүйг харсан, шинэлэг, шийдэмгий, зорилгодоо хүрэх эрмэлзэл нь бидний амьдралын ажиллах, амралт чөлөөт цагаа өнгөрөөх аргыг өөрчилсөн юм.
David Filo, Jerry Yang - Yahoo

David Filo, Jerry Yang - Yahoo

Yahoo

Yahoo! бол тухайн үедээ жинхэнэ өөрчлөлтийг авчирсан юм. David Filo, Jerry Yang нар нэрээ сонгохдоо түүний толь бичиг дээрх “rude, unsophisticated, uncouth” гэсэн тайлбар нь таалагдсан гэдэг, харин дараа нь энэ товлолынхоо уртасгасан “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” хувилбарыг бодож олсон байна.
Brad Fitzpatrick - LiveJournal

Brad Fitzpatrick - LiveJournal

LiveJournal

Brad Fitzpatrick хамгийн анхны блог платформын нэг болох LiveJournal-г бүтээсэн юм. Мөн тэрээр нэлээн олон нээлттэй эх бүхий програмын төслийн зохиогч юм. Жишээлбэл LiveJournal,Facebook, YouTube дээр ашиглагддаг “memcached”. LiveJournal-г ашиглаж өдрийн тэмдэглэл блог хөтлөгсдийн тоо улам нэмэгдсээр байгаа билээ.
Shawn Fanning - Napster

Shawn Fanning - Napster

Napster

Napster бол p2p(peer-to-peer) файл дамжуулдаг програм юм. Хэрэглэгч өөрийн хүссэн файлаа бусадтай хуваалцаж болох ба энэ үйлчилгээ 2001 онд оргил үедээ 25 сая хэрэглэгчийг хамарч чадсан юм. Гэвч олон шүүхийн ажиллагааны дараа хаагдсан юм. Shawn Fanning хэмээх залуу энэ програмыг анх хийжээ.
Peter Thiel - Paypal

Peter Thiel - Paypal

Paypal

Peter Thiel бол интернэт ертөнцийн од нэгэн, тэрээр 31 насандаа PayPal-г хамтран бүтээсэн бөгөөд 4 жилийн дараа eBay-д 1,5 сая ам.доллараар зарсан юм. PayPal үйлчилгээ хүмүүст хурдан хугацаанд хоорондоо мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгодог ба түүний эх кодыг цөөн хэдхэн хүмүүс хандаж хөгжүүлэх эрхтэй байдаг.
Pierre Morad Omidyar - eBay

Pierre Morad Omidyar - eBay

eBay

Pierre Omidyar худалдан авагч, худалдагч хоёрыг хамтдаа байдаг онлайн захыг бий болгосон юм. Түүний гол давуу тал нь тэрээр хүмүүс юу г ч худалдаж авч болох юм гэдгийг ойлгосонд байгаа юм. Хэн нэгний хувьд хэрэггүй хог нөгөө хүний хувьд маш үнэтэй ховор зүйл байх боломжтой юм.
Jimmy Wales - Wikipedia чөлөөт нэвтэрхий толь
Jimmy Wales – Wikipedia чөлөөт нэвтэрхий толь

Wikipedia

Jimmy Wales дэлхийн хамгийн том интернэтээр дамжуулж хэн ч өөрчлөх боломжтой маш олон нийтлэл бүхий нээлттэй нэвтэрхий толийг зохиосон юм. 2001 онд байгуулагдснаасаа хойш одоог хүртэл хамгийн алдартай лавлагааны сайт болсон юм.
Stewart Butterfield, Caterina Fake - Flickr

Stewart Butterfield, Caterina Fake - Flickr

Flickr

Зургаа бусадтай хуваалцах сонирхолтой хүмүүс маш их байдаг. Stewart Butterfield эхнэр Caterina Fake-н хамт Flickr-г зохион бүтээсэн юм.анх фото альбумгүй хүмүүст зориулж гарч ирсэн, дараа нь 2005 онд Yahoo өөртөө нэгтгэсэн билээ.
Jonathan Abrams - Friendster

Jonathan Abrams - Friendster

Friendster

Jonathan Abrams, Cris Emmanuel-тай хамтарч Friendster-г хосоо хайх олон хэрэгслийн хамт бүтээсэн юм. Санаагаа Match.com-с авсан бөгөөд энэ нь анхны гэж хэлж болохуйц social network сайт юм. Гишүүд нь профайл үүсгэж дуртай кино, ном, болзох хүнээ хайж найзууд болох боломжтой байсан.
Niklas Zennstrom - Skype

Niklas Zennstrom - Skype

Skype

Niklas Zennstrom Skype хэмээх харилцаа холбооны хамгийн алдартай програмыг хамтран зохиосон юм. Энэ програмын тусламжтайгаар интернэтээр дэлхийн хаана ч өндөр чанартай дуудлага хийж ярих боломжтой байдаг.
Bram Cohen - Bit Torrent

Bram Cohen - Bit Torrent

BitTorrent

Napster файл хуваалцах анхны үеийг нээсэн гэх юм бол Bram Cohen үүнийг өөрчилж олон хүмүүс нэгэн зэрэг татах, сервер лүү хуулах боломжийг бий болгосон юм. BitTorrent нь файлын маш олон жижигхэн хэсгүүдэд хуваагаад бусдад тараах, татаж авах боломжийг олгох болсон. Тэгэхээр та нэг файлыг татаж байхдаа, бусдад бас давхар тарааж байна гэсэн үг юм.
Reid Hoffman - LinkedIn

Reid Hoffman - LinkedIn

LinkedIn

Reid Hoffman PayPal-н дэд захирал байсан ба LinkedIn бүтээжээ. Social network сайт шиг бөгөөд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдэдээ ажил хайх, бизнесээ өргөжүүлэх ажилд авах гэх мэт боломжийг олгодгоороо ялгаатай.
Matt Mullenweg - WordPress

Matt Mullenweg - WordPress

WordPress

Matt Mullenweg дэлхийн хамгийн олон хэрэглэгчтэй нээлттэй блог систем болох WordPress бүтээсэн юм. Энэ систем дээр бүтээгдсэн вэб сайтууд гэвэл Techcrunch, Huffingtonpost, Mashable гэх мэт, мөн таны үзэж буй миний сайт ч энэ системийг ашиглаж байгаа билээ.
Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim - Youtube

Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim - Youtube

Youtube

Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim нар PayPal-д ажиллаж байхдаа танилцжээ. Дараа нь тэд интернэтийн хамгийн том видео файл тараах сайт YouTube-г бүтээжээ. Өдөрт л 100 сая илүү видео үздэг байна. Анхандаа Chad Hurley сайтын гадаад байдал болон логог зохиосон бол Steve Chen, Jawed Karim сайт бичих болон бусад техникийн асуудлыг шийддэг байв. ИнгээдChad Hurley Гүйцэтгэх захирал(CEO) болжээ. Жил хагасын дараа Google-нхэн YouTube-г $1.65 тэрбум ам. долларын өртгөөр авсан юм.
Julian Assange - WikiLeaks

Julian Assange - WikiLeaks

Wikileaks

Wikileaks нууцын зэрэглэлтэй мэдээллийг аль ч эх үүсвэрээс авч олон нийтэд цацах зорилготой юм. Julian Assange аливаа мэдээлийг цацахаасаа өмнө эх сурвалжтай холбоотой бүх зүйлсийг нь арилгадаг програм хийж дараа нь дэлхий нийтэд цацдаг юм. Тиймээс л хэн хэзээ түүнд энэ мэдээллийг өгснийг шинжлэх аргагүй болдог юм.
Dick Costolo - FeedBurner

Dick Costolo - FeedBurner

FeedBurner

Хүмүүс өөрсдийн орох дуртай сайтдаа шинэ зүйл нэмэгдсэн эсэхийг шалгахын тулд байнга шалгах шаардлага гардаг. Dick Costolo тэгвэл RSS(Really Simple Syndication) ашиглаж шинэчлэл автоматаар татагч FeedBurner-г бүтээсэн юм. FeedBurner-г 2007 онд Google худалдаж авчээ. Одоо тэрээр RSS-н дараагийн үе болох Twitter-н ахлах гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.
Jack Dorsey - Twitter

Jack Dorsey - Twitter

Twitter

Jack Dorsey-гийн бүтээсэн Twitter 140 тэмдэгтэнд багтааж өөрийг нь дагаж буй хүмүүстээ мэдээллээ хуваалцах боломжийг олгодог хамгийн хурдтай өсөж буй үйлчилгээ юм. Хэн ч үүнийг анх хүмүүс танихгүй нэгнээ дагаж, одууд хийх гэж буй үйл ажиллагаагаа үүгээр цацаж, эсвэл бизнесүүд ч гэсэн өөрийн хямдрал бараа бүтээгдэхүүн сурталчилана гэж бодоогүй юм.
Jeff Bezos - Amazon

Jeff Bezos - Amazon

Amazon

Jeff Bezos дэлхийн хамгийн том онлайн дэлгүүр Amazon-г бүтээсэн юм. Тэр онлайн худалдааг дэлгүүр явахаас илүү хурдан илүү хялбар болгож чадсан. Одоо тэд ном болон бусад материалыг унших Kindle төхөөрөмжийг санал болгож байна.

Mark Zuckerberg-Facebook

Mark Zuckerberg-Facebook

Facebook

Mark Zuckerberg оюутнуудад хоорондоо холбоотой байхад нь туслах зорилгоор Facebook сайтаа хийсэн юм. Хүн өөрийнхөө юу хийж байгааг өөрийн найзууддаа тараах боломжийг олгодог “статус шинэчлэлт” бол түүний хамгийн гол зүйл байсан юм. Мөн зургийн альбум, видео, чат, найз нөхөдтэйгөө уулзах, тоглох боломжийг санал болгосон. Дэлхий даяар 500 сая бүртгэгдсэн хэрэглэгчтэй. Хамгийн сүүлд Google-с илүү олон хандалттай сайтаар шалгарсан билээ.

“Нүүр буддаг” зургийн аппарат

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

“Нүүр буддаг” зургийн аппарат

Зураг авахуулахын өмнө бүсгүйчүүд толь руу яаран гүйдэг. Будгаа сэргээн, үсээ янзлах гэж байгаа нь тэр. Энэ байдлыг халах нэгэн шинэ бүтээгдэхүүнийг уржигдраас Америкийн цахилгаан барааны дэлгүүрүүд худалдаж эхэлжээ.

Шүдийг танан цагаан харагдуулж, үрчлээгүй толигор нүүртэй болгодог шидтэй аппаратыг хэрэглэгчид “нүүр буддаг аппарат” хэмээн хочилжээ. Зураг авсны дараа яг л photoshop хэрэглэсэн мэт нүүрний элдэв өөг дарах нэмэлт программтай эл аппаратыг “Panasonic” үйлдвэрлэжээ.

Lumix DMC-FP7 маркийн аппаратын “Beauty Retouch” тохиргоо нь арьсны өнгө болон шүдийг цайруулж, үрчлээг автоматаар арилгадаг. Харин “face fixing” нэмэлт программыг ашиг лан зурагт гарсан хүмүүсийн нүүрэнд дурын өнгөтэй энгэсэг түрхэж, уруул, хөмсгийг нь будаж болдог аж.

Шилдэг онигоо

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Шилдэг онигоо ..........................

Нэг эр эмнэлэгт эмчид үзүүлсэнд : - Та одоо шээс, өтгөн, үрийн шингэнээ шинжлүүлэх хэрэгтэй гэсэнд нөгөө эр : - Уучлаарай эмчээ, би маш их яарч байна. Харин би танд дотуур өмдөө үлдээж болох юм гэжээ.

Нэг залуу нөгөөдөө : - Чи аялалд яваад шөнө гэнэт сэртэл шалдан, тэгээд хошногыг чинь вазелиндчихсан байвал хэн нэгэнд энэ тухай хэлэх үү? - Юу гэж дээ. Галзуурсан биш дээ? - Тэгвэл хоёулаа аялалд явах уу?...

Нэгэн айлын 00 нь бөглөрөөд сангийн слесарь дууджээ. Нөгөөх нь ирээд vзэж харснаа бөглөө гаргадаг “бантуз”-аараа нааж качалдаж качалдаж байгаад “хөөп” хийтэл нь татаж орхитол пvл хийгээд баахан хог гарч ирснээ бөглөө нь гарчээ.
-За, энэ хогноос болоод танай 00 бөглөрчихсөн байж гээд заатал 00-ийн өрөөний шалан дээр жаахан охин атиралдчхсан хэвтэж байна гэнэ. Тэгснээ нөгөө хvvхэд
-Би бөглөөс биш ш дээ ахаа. Би танай доод давхарт зvгээр бие засаад сууж байсан хvvхэд байна гэж тайлбарлажээ.

галт тэрэгний купен дотор нэг эмэгтэй, нэг шивэртэй ах хоёр байжээ. гэтэл шивэр нь үнэртээд байж. эмэгтэй тэвчиж чадалгүй
-Ахаа та оймсоо солихгүй юум уу? гэжээ гэтэл Ах
-Ганц шил юмаар бол солин шүү гэжээ

-За за, заваан хоёулаан заваан юм ярихаа .
байя. Өөр ямар нэг сайхан зvйлсийн талаар ярья, тэгэх vv?
-Тэгье.
-Та цагаан хорхойтой юу?
-Байхгvй шvv.
-Ёстой сайхан байгаа биз тийм ээ

нэгэн жаал автобусанд орж ирээд байж байснаа миний ногоон бөмбөг хаана байна гээд хайгаад л байжээ нэгэн эр тэгснээ хамраа ухан нусаа бөөрөнхийлөн энэ мөн vv гэхэд жаал мөн гээд аваад авчээ.

нэгэн шивэртэй эр байж л гэнэ.Тэгээд тэрэнтэй ерөөсөө хүүхэн унтдаггүй байжээ.Тэгээд тэр нэгэн өдөр хамар нь битүү хүүхэнтэй унтах болжээ.яг унтах гэж байтал нөгөө хүүхэн нь:байж байгаарай миний нүд аргаад байна гэжээ.

Залуухан язгууртан, ихэмсэг хатагтай хоёрын хуримын анхны шөнө. Юу болохгvй байна гэнэ. Залуу:
-Хатагтай би таны нэр төрийг унагахгvйн тулд хуруугаа зvсээд даавуундаа арччихъя. Эхнэр:
-Би ч гэсэн таны нэрийг унагахгvй байх арга хэмжээ авахаас даа гээд орны даавуунд нь нусаа нийжээ

нэг эр хашаа руу шээж байжээ гэтэл нэг тугал ирээд хашааны завсараас нөгөөхийг нь долоож эхэлжээ тэгсэн мань эр
- хөөш
-хөөш
-хөөшилдөө гэжээ.

Хоёр гомо уулзаж хагацаж байна гэнэ. -Уучлаарай хайр минь гэхдээ энэ бол жинхэнэ хайр биш харин хөнгөхөн зугаа байсан байна. -Юу? Хоёр сарын турш нэг нэгнийхээ хошного руу хийхийг хөнгөхөн зугаа гэдэг юм уу?

Дурлалт хос цэцэрлэгт сууж байна гэнэ. Залуу: -Хонгор минь би жаахан дvрсгvйтчих vv? -Тэг тэг хайрт минь. -За тэр, жаахан гэж хэлсэн ш дээ, чамд юу ч vнэртэхгvй байгаа биз дээ.

Хэрвээ та шартсан бол 2 гарынхаа долоовор хурууг нэгийг нь б**сөн доороо нөгөөг нь амандаа хийж vзээрэй. Болохгvй бол солиод vз. Туршаад vзэхэд илvvдэхгvй шvv.

Орос монгол хятад гурвын аль нь их чалхтайг нь шалгаруулах тэмцээн болж гэнэ л дээ. Эхний тэмцээнд нь 100н 100н поошиг өгөөд аль нь хамгийн их поошгийг дvvргэсэн нь энэ тэмцээний ялагч болно гэж хят 10 20 30 40 ёо болчихлоо гэж орос 10 20 30 40 50 60 70 ёо боллоо гэж монгол 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 одоо болноо гэж гэнэ. Дараагийн тэмцээн 100н 100н хvvхэн өгч аль ихийг хангаж чадсан нь ялагч болно гэж хятад 10 20 30 40 ёо гэж дуу алдав орос 10 20 30 40 50 60 ёо боллоо гэв монгол 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 хvvе наадах чинь зирийтэл гэж хөтлөгч орилов. Энэ тэмцээнд монгол тvрvvллээ гэж. Энэ сvvлийн тэмцээн гээд нэг нэг сармагчин өгөөд 1 жилийн дараа хэдэн хvvхэдтэй болгож ирэхээ vзнэ гэж. Тэгээд жилийн дараа ирж хэдэн хvvхэдтэйгээ vзэж гэнэ хятад 1 хvvхэд гэж орос 1 хvvхэд нэг нь гэдсэн дотроо байгаа 2 хvvхэд гэж монгол 1 хvvхэд гэдсэн дотроо гэж энэ тэмцээнд орос тvрvvлж монгол ялагдлаа гэхэд монгол микрофоныг нь булаан авч та нар муу н**шнууд надад эр сармагчин өгөөд явуулчихсан байна лээ шт хэмээн уурлаж гэнэ.

Өвөл vvрээр 2 согтуу мөлхөж яваад бөөлжис олжээ. Тэгээд нэг нь долоосоор байгаад гэсгээгээд идчихэж гэнэ. Тэгсэн чинь нөгөөдөх нь паах чи бөөлжис идчихлээ гэсэн чинь нөгөөх нь бөөлжөөд гаргачихжээ. Гэтэл өнөөх ашгvй дээ халаагаад авчлаа гээд идэж гарчээ.

Нэгэн жуулчин ууланд төөрчихөжээ. Шөнө болж, хvйтрээд болохоо байж гэнэ. Хоноглох газар хайсаар уулын орой дээр шахуу нэг байшин байгаа хараад очив. Yvдийг нь тогшвол сахал vсэндээ баригдсан эр гараад ирж гэнэ. Мэнд усаа мэдэлцээд учраа хэлвэл нөгөө эр хоноглохыг зөвшөөрөв.
Нөгөө эр гав ганцаар амьдардаг бөгөөд хааяа нэг шvдэнз, тамхи хэрэг болохоор л доошоо бууж соёлт нийгэмтэй учирдаг анчин байв. Нөгөө эр шарсан мах, бяслаг, найруулсан спирт гаргаж ирээд байгаагаараа сэтгэл харамгvй дайлав. Жуулчин эр маш их өлссөн болохоор бяслаг мах хоёрыг амаа олохгvй шахам идэнгээ асууж байна гэнэ:
- Танай бяслаг чинь ямар гоё амттай юм бэ? Ингэхэд ямар ч хонь малгvй мөртлөө сvv хаанаас аваад бяслах шахдаг юм бэ?
Нөгөө эр харц буруулангаа:
- Би эхнэргvй гоонь эр гэдгээ чамд хэлсэн шvv дээ гэж гэнэ.

Тvргэн хоолны газар ажиллаж байсан эр эмийн санд ажилд оров. Нэг өдөр худалдан авагч ирээд шамбарамын лаа гурван ширхэгийг авъя гэсэн нөгөөх нь харин өөдөөс нь :
-Эндээ хэрэглэх vv, эсвэл уутанд хийлгэх vv? гэсэн гэдэг.

Соц нийгмийн үед жолооч нар хол газар олуулаа яавж байжээ.Нэгэн жолооч хоол хийх болохоор байнга гурил зуурдаг байжээ.Нэг өдөр бусад нь түүнээс яагаад гурил зуурдгийг нь асуухад:
Гарны хир сайн гардаг юм гэжээ.

Zaluuhan er uerhej ehleed udaagui baigaa hairtai busguidee torson odroor ni beleg avch ogohoor shiidjee yu avch ogohoo udaan bodoj ergetsuulsnii etsest beelii avch ogoh ni hamgiin tohiromjtoi gej bodson baina uchir ni ene ni bas ch ugui romantic bolovch heterhii dotnosson hunii beleg bish yum tegeed hairtai busguinhee duutei hamt ih delguurt ochij hos tsagaan beelii hudaldan avchee harin naiz busguinh ni duu oortoo TURSIK avav avsan zuilsiig ni booj baihdaa hudaldagch budilj tursikiig zaluud beeliig hairtai busguinh ni duud ogchee boodliin dotorhiig shalgalguigeer mani zaluu belgee boolgoj doorh ugiig bichsen tsetsegtei il zahidliin hamtaar bolzoot busguidee hurguulj gene.

Zahidlaa bichihdee:
- bid hamtdaa oroi gaduur zugaalahad chi mini minii ene byatshan belgend baigaa zuiliig ogt omsdogguig chini anzaarsan uchraas bi uuniig songohoor shiidsen yum herev bi duutei chini hamt yavj baigaagui bol arai urtiig avah bailaa duu chini tailahad amarhan boginohoniig omsdog yum bilee tegeed nadad ooriinh shigiig abahiig zovolson yum nileed tansag gyalalzsan ongotei uchraas amarhan elegdeh bolov uu getel nadad uuniig zarsan hudaldagch emegtei ooriinhoo omsoj baigaag uzuulsen yum ter ooroo barag 3 sar solilgui omsson gesen gehdee barag huuchraagui baisan tegeheer ni bi tuund chamd avsniigaa omsuulsen chini ih hoorhon haragdaj baina lee medeej bi chamtai uulzaj amjihaas omno zondoo olon hunii gar uund hureh tul bi ooroo ochij ooriinhoo garaar chamd ankh udaa omsgoj ogohiig yamar ih husej baina geech er ni omsohod ayandaa ih bohirddog bolohoor tailahdaa dotor talruu ni uleej baigaarai ene jil bi uuniig chamdaa uulzah bolgondoo omsone gehed nadad saihan sanagdaj baina ene belgend baigaa shig yumiig bi hereglehee boliod udaj baina l daa end tend yavj baihdaa tailaad martchihaad baidag yum yarch sandarsan ued bol tailahad bur hetsuu baidag yum bas amarhan uragdchihaad baidag yum tegeed hamgiin suuld avsaniigaa bi 2 3 honog omsood tailaad tsaash ni hiichihsen hervee chi mini minii uneriig sanaad baival bi chamd teriigee ogch bolno shuu chi deren dooguuraa hiigeed untaj baihgui yu…

-Эхнэр чинь хөршийнхээ хvvхэнтэй vнсэлцэж байгааг чинь харчихаад юу гэж байна?
-Ёстой миний хань харин хаа очиж ганц vг ган хийгээгvй шvv. Харин тэр миний vvдэн хоёр шvд тэртээ тэргvй хорхойтоод авахуулах гэж байсан болохоор бvр хэдэн төгрөг хэмнэсэн юм болсон шvv.

Нэг нөхөр томилолтоор яваад гэртээ иржээ. Мэдээж удаан уулзаагүй эхнэр нөхөр хоёр шууд л хийх ёстой ажилдаа орж л дээ... Томилолтоор явахыг бодоход сэхээтэн соёлтой л улс байж таарна биз дээ... Оршлоос эхэлж гэнэ...аман секс... Харамсалтай нь эхнэрийнх нь "юм" яг л дуусч байсан үе таарч л дээ... Тэгэсгээд "оршлын орон"-д явж байтал ... хаалганых нь хонх дуугарч эхэлжээ... Жоохон гүрийлээ... Бүр пижигнэтэл нүдэж эхэллээ... Яах ч аргагүй болсон нөхөр уурсаж хараасаар очиж онгойлготол сайн найз нь зогсож байна гэнэ.... Найз нь асууж байна гэнэ: "Хүүш! Чиний ам чинь яагаад цус болчихоо вэ!!!???" Хариулж байна гэнэ: "Яахав дээ! Чамд хаалга онгойлгож өгөх гэж яарч гүйж яваад уначихлаа ш дээ!!!" Найз: "Тэгвэл эрүү чинь яахаараа баас болчихдог юм бэ!!!???"  Хариулсан гэнэ: "Яахав дээ! Нойл руугаа л хошуугаараа уначихгүй юу...!" гэсэн гэнэ... 

Эхнэр нөхөр хоёр орондоо орсон хойноо ярилцаж байна гэнэ.
-Ингэхэд, хонгор минь чи vvнээс хойш дур тавихаараа надад хэлж байвал сайн байна шvv?
-Гэхдээ хайрт минь дур тавих тоолондоо чамайг ажлыг чинь хийлгэхгvй, өрөө рvv чинь яриад байх хэцvv юм биш vv?

Хэрэгтэн та эхнэрийгээ хардсанаас болж цонхоороо хөргөгч авч чулуудан доороо явж байсан хvнийг бэртээсэн байна. Одоо хохирогчоос мэдvvлэг авна гэхэд хохирогч:
-Намайг хөргөгчин дотор сууж байтал...

Хоёр найз хүүхэн амралтанд яваад ирснийхээ дараа уулзаж байна гэнэ. -Яанаа Думаа минь юу болсон гэж сананаа. Амралтаас хэл өгөлгүй гэнэт хүрээд ирсэн манай нөхөр гэж нэг завхай юм нууц амраг хүүхэнтэйгээ хэвтэж байгаа юм даа. - Тэр ч юу ч бишээ зүгээр Дулмаа минь. Намайг амралтнаас гэнэт яваад ирсэн чинь манай нөхөр миний нууц амраг залуутай нэг оронд хэвтэж байгаад гардуулсан гээд л бодчих...

  Нэг байгууллагын дарга дээр нэг жолоочийн эхнэр уйлсаар орж ирэв. - Та энэ жолоочдоо хэлээч. Би олон жил дарлууллаа, доромжлууллаа. Одоо энийг хар гээд эмэгтэй хvний дотуур өмд ширээн дээр нь гаргад хаячихав. Энэ vед хаалга тогшсон тул дарга сандрахдаа хармаалчихав. Орой нь гэртээ амарч, авгай нь өмдийг нь индvvдэж байснаа: - Vгvй чиний минь ухаан санаа зvгээр биз дээ. Яахлаараа миний дотуур өмдийг хармаалаад явж байдаг билээ гэж гэнэ.

Хоёр найз хvvхэн амралтанд яваад ирснийхээ дараа уулзаж байна гэнэ. -Яанаа Думаа минь юу болсон гэж сананаа. Амралтаас хэл өгөлгvй гэнэт хvрээд ирсэн манай нөхөр гэж нэг завхай юм нууц амраг хvvхэнтэйгээ хэвтэж байгаа юм даа. - Тэр ч юу ч бишээ зvгээр Дулмаа минь. Намайг амралтнаас гэнэт яваад ирсэн чинь манай нөхөр миний нууц амраг залуутай нэг оронд хэвтэж байгаад гардуулсан гээд л бодчих...

Нэг ковбой эр нууц амрагтайгаа байж байтал хаалга дуугарав. Эхнэр нь манай нөхөр байх чи ковбой юм чинь vсрээд морин дээрээ буучих - ковбой эр танайх хэдэн давхар билээ гэтэл 7 ковбой эр vсрэв. Эмэгтэй хаалгаа онгойлготол морь нь манай эзэн байна уу гэжээ

Эxнэр нь амралтанд явчиxаад ирж. гэнээ. Нөxөр гэртээ зурагт үзээд сууж байx юм гэнэ. эxнэр нь өө миний өвгөн гэртээ байсан юмуу.Сайн байвуу даа тэгээд.Xоол унд идэж ууж байсан биздээ нөхөр нь за миний xайр сайxан амраад ирэвүү.Өвгөн нь тэгэлгүй яаxавдээ гэртээ байгаа ганц бие эр xүн xоолоо идээд л зурагтаа xараад өглөө нь ажилдаа яваад л чамайгаа тэсэн ядан xүлээж байлаа. эxнэр нь xоолоо юунд идэж байсан юм бэ. нөxөр юунд байxав xоол xийдэг савандаа xоолоо xийгээд аягандаа xийгээд л идэxгүй юу гэжээ.тэгэxэд нь эxнэр нь за наашир гээд галийн өрөөлүү дагуулж ороод аль саванд xийж аль аяганд идсийн гэжээ.Нөxөр ч шүүгээ онгойлгоод xартал сав суулга аяга шаазан гэx юм байдаггүй .Бантсан нөxөр аан чамайгаа ирэxээр шинээр авья гэж бодоод өнөө өглөө бүгдийг нв xаячиxсан гэжээ.эxнэр нь наашир гээд унтлагийн өрөөлүү ороод энэ юу юм гэжээ.Нөхөр орон дээр нь xөнжлөөр бутээсэн овгор юмийг xараад за байз энд xэн унтаж байдаг билээ би өчигдөр цэцгээгийнд xоносон, уржигдар гээд бодож байтал эxнэр нь чамайг гэртээ xонож бай гэж xэлсэн байxаа гээд xөнжлөө цөxтөл алга болсон аяга шаазан нь байx нь тэр.....

neg zaluu gertee irtel ehner ni uur zaluutai untaj bj gene. getel nuuts amrag ni nuhriig ni harchaad. urguj awch ywsanaa gal togoond ni zogsooj bsanaa, neg toirog zurchaad.
- ene toirognoos garah ym bol alna shuu geed ehnertei ni nuguu ajlaa urgeljluuljee. tegeed ter 2 ch ajilaa duusgaad nuuts amrag ni ywaad ugluu. getel nuhur ni genet uchir zuggui ineegeed unajee. ehner ni gaihaad chi yaagaad inegeed bgaa ym be? nadad uur chne hurehgui bna uu getel.
- nuhur ni hehehe bi ta 2 iig nuguu ymaa hiij bh hoorond ene toirognoos zunduu udaa orj garsan ym chin.

neg zaluu ehneree araar ni tavijee tegeed onooh busguidee 10 sariin daraa neg huuhed garch irne mendee gej nerleerei getel busgui oodoos ni 10 honogiin daraa ulaan um tuurna tembuu gej nerleerei gejee

  -Хэрэгтэн та, эхнэрийнхээ нууц амрагийг алахын оронд эхнэрээ яагаад алах болсноо шvvгдэд тайлбарлаад өгөхгvй юу?
-Эрхэм шvvгч ээ, би долоо хоног болгон нэг эрэгтэй хvн алж их нvгэл хурааж байснаас, нэг муу эмийг ганцхан удаа алчихсан нь дээр гэж бодсон юм.

Гэрлэлтээ цуцлуулахыг хvссэн нэг нөхөр өмгөөлөгчид ханджээ.
-Та яагаад гэрлэлтээ цуцлуулах гээд байгаа билээ? Надад сайн тайлбарлаад өгөөч.
-Манайд цаашид тэвчихийн аргагvй уур амьсгал бvрдээд удаж байна. Эхнэр маань шөнөжийн нvд цавчлахгvй байснаа өглөө болонгуут орондоо ороод унтаад өгөх юм.
-Ямар сонин юм бэ? Эхнэр чинь тэгээд шөнөжингөө юу хийдэг юм бэ?
-Намайг л ээлжнээсээ бууж ирэхийг хvлээдэг байхгvй юу гэжээ

:  Нэг эмэгтэй нууц амрагтайгаа унтаж байтал гэнэт нөхөр нь ороод ирж байна гэж хар дарж зvvдэлжээ. Тэгээд:
-Бушуухан цонхоор vсрээрэй, нөхөр ирж байна гэж орилсоор сэрж гэнэ. Гэтэл нөхөр нь нойрон дундаа орноосоо огил харайн босоод шууд л цонхоор vсэрчихэв. Тэгээд доош унаж явахдаа гvйцэд сэрээд “Цусаар урс би чинь гэртээ, эхнэрийнхээ өвөрт унтаж байсан биш билvv” гэж боджээ

Япон хоолны зоогийн газар.
-Хатагтай, танай нөхөр чинь яагаад гэнэт ширээн доогуур мөлхөөд орчихов оо?
-Манай нөхөр биш л дээ. Нөхөр тэр vvдээр орж ирж байна.
Нэг эмэгтэй нууц амрагтайгаа орондоо хэвтэж байна гэнэ. Эхнэр:
-Хайрт минь, чи ёстой чадалтай, мундаг юм аа. Хэрэв манай нөхөр гэнэт ороод ирвэл чи яах байсан бэ?
-Хvзvvг нь хуга мушгиж, нvдийг нь ухаж аваад цусаар нь нvvрээ угаах байсан ….
Гэтэл унтлагын өрөөний шvvгээнээс гэнэт:
-Мөн ярив аа би томилолтоос хоёр хоногийн дараа ирэх юм чинь гэсэн эрэгтэй хvний нэлээд айсан байртай нарийхан дуу гарч гэнэ

:  Томилолтоос гэнэт эргэн ирсэн эр ядарсандаа болоод шууд унтаад өгчээ. Гэтэл шөнө дунд сонин чимээ гарахаад сэрээчихэж, хартал эхнэрийх нь шубыг биеэрээ ороочихсон нvцгэн эр шvvгээнээс нь гарч ирж байна гэнэ.
-Хэн бэ чи?
-Цагаан эрвээхий л байна ш дээ.
-Тэгвэл наад шубээрээ яах гээд байгаа юм бэ?
-Гэртээ очиж иддэг юмуу гээд л ..

:  Өөд болсон хоёр эрийн сvнс нөгөө ертөнцөд уулаж байна гэнэ.
-Чи яаж vхсэн бэ?
-Хөлдөөд. Харин чи
-Инээсээр байгаа элэг хөшөөд.
-Тийм юм бас байдгаа?
-Байлгvй яах вэ. Би нууц амрагийндаа байж байтал гэнэт нөхөр нь ороод ирдэг байгаа. Тэгсэн нууц амраг маань нөхөртөө хогийн сав өгөөд хог хаячихаад ир гээд буцаагаад гаргачихдаг байгаа. Нөхрийг нь хог хаях хооронд би гэдэг хvн хувцсаа өмсөөд сэм гараад явчихалгvй яах вэ. Тэгээд гэртээ ирсэн чинь vvдээр шагайв уу vгvй юу эхнэр маань намайг хог хаяад ир гээд буцаагаад гаргачихдаг байгаа. Би хог хаях гэж явснаа гэнэт бvгдийг ойлгоод хаалгаа бараг л эвдэх шахуу дайрч орж ирээд гэртээ нэгжлэг хийлээ. Хаа сайгvй vзсэн ч хэн ч байгаагvй. Дараа нь буйдан дээрээ тухлаад сууж байтал гэнэт инээд хvрээд. Тэгээд инээсээр байгаад vхчихсэн дээ.
-Тэнэг н**ш юм даа чи. Хөргөгчөө нээгээд vзсэн бол одоо хоёулаа амьд байж байхгvй юу?

Нэг удаа нөхөр орж иртэл эхнэр нь нэг л сэжигтэй санагдаад байж гэнэ. Тэгээд энд тэндгvй онгичиж тонгичиж нэг чөрийсөн туранхай жижиг залуу шvvгээнээсээ олоод vхтэл нь зодоод нэрийг нь асууж гэнэ. Мань эр Жорж гэж нэрээ хэлээд явжээ.
Дараагийн өдөр нөхөр нь иртэл бас л нэг л сэжигтэй санагдаад энд тэндгvй онгичиж тонгичиж байж шvvгээнээсээ мундаг том эр олов гэнэ. Тэгээд харж харж байснаа
-Жорж хаана байна.
-Мэдэхгvй
-Аан тэгвэл уучлаарай

Захиралтайгаа навс хэрэлдсэн нарийн бичиг хvvхэн захирлынхаа мөрийг зааж байгаад:
-Миний хөл хэзээ ч ахиж энд чинь мөрөө vлдээхгvй гэж мэдээрэй гэж занасан гэдэг.

эрвээ эмэгтэй хүний толгой бага зэрэг зүүн тийшээ гэлжийсэн байвал тэр нууц амрагтай гэсэн үг.
Харин баруун тийшээ бага зэрэг гэлжийсэн бол тэр бас л нууц амрагтай гэсэн үг.
Ер нь толгой нь мөрөн дээрээ байж л байвал тэр нууц амрагтай л гэсэн үг. 

Охин минь. Хүмүүс чамайг сүйт залуутайгаа унтдаг гэх юм?
-Гүтгэж байгаа юм. Хүнтэй унтлаа гэхээр л тэдний толгойд сүйт залуу л орж ирж байхгүй юу.

хамгийн том эрхтэн шалгаруулах тэмцээн болжээ тэмцээн дээр том эрхтэнтэй залуучууд зөндөө ирсэн байв. Тэгсэн чинь шалан дээр эзэнгүй аймаар том эрхтэн хэвтэж байв. эрхтэн дээр захидал бичсэн байв хөтлөгч залуу тэр эрхтэн дээр бичсэн захидлийг тэнд цугласан хүмүүст уншиж өгөв. Тэр захидал дээрээ өөрөө ирж чадсангүй Өмнөговиос явуулав гэсэн бичиг байв. Ийм эрхтэнтэй хүн түрүүлэх нь ойлгомжтой биздээ.

нэг залуу адуугаа эрж яваад оройтоод замын айлд хонохоор болжээ. Тэр айлд нь ээж охин 2 байжээ. Залууд ор засч өгөөд хэвтүүлэв. Залуу яаж зүгээр байхав охинийг нь тэгчих санаатай мөлхөв. Наагуур нь ээж нь унтаж байв. Ээжийнх нь дээгүүр нь эвтэйхэн гараад охинийх нь өвөрт орох гэсэн чинь ээж нь хөөе хүн алгасахгүй шүү гэж хэлжээ.

Сексийн төрөл
Хэрвээ чамд секс хийсний чинь төлөө мөнгө төлж байвал
- энэ бол ажил чинь.
Хэрвээ чамд секс хийсний чинь төлөө мөнгө төлөхгүй байвал
- энэ хобби.
Харин чи секс хийснийхээ төлөө мөнгө төлж байгаа бол энэ чиний амралт.

Нэг бадарчин айлд хонохоор болжээ. Унтахаар хэвттэл эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо : - Хоёулаа сайхан хуушуур хайръя гээд байна гэнэ. Мань бадарчин гайхан булагнах нь гэж санаад чих тавьж хэвттэл нөгөө хоёр нөгөө ажлаа хийж гэнэ. Хэсэг хугацааны дараа нөхөр нь дахиад л хуушуур хайръя гээд дахиж гэнэ. Хэсэг хугацааны дараа нөхөр нь унтах шиг болохоор нь бадарчин эхнэрийнх нь өвөрт ороод явчихаж. Өглөө нь залуу, эхнэр хоёр хоёр хайрсан, гурав хайрсан гээд маргалдаад байсанд бадарчин : "Дүү нар минь бүү уурлацгаа. Ах нь тогооны халуун, тосны бүлээн дээр нэг хайрчихсан юм" гэж хэнэггүйтжээ.

Мал болтлоо согтсон гурван ковбой янхны газар орж ирж байна гэнэ. Тэгээд нэг нэг хүүхэн өгөхийг шаарджээ. Гэтэл биеэ үнэлэгчид ийм мал болтлоо согтсон хачин юмнуудтай унтахгүй, зодож нүдээ эхэлнэ энэ тэр гээд гомдолложээ. Эзэн нь ч нэрээ тийм юм болов уу гэж бодоод гурван согтуу ковбойд хийлдэг резинэн хүүхэн шургуулчихаж гэнэ. Өглөө нь гурван ковбой уулзаад ийнхүү ярилцжээ. -Өчигдөр ямар хачин хүүхэнтэ унтчихав аа. Хөхийг нь базахаар өгзөг нь томроод, өгзөгийг нь базахаар хөх нь томроод л…. -Харин надтай унтсан хүүхэн яасан гэ? Хөлийг нь алцайлгахаар л буцаагаад хумчих юм. Шөнөжин ноцолдоод яаж ч чадсангүй унтаад өгсөн. -Та хоёр ч гайгүй байна аа. Би хүүхнийхээ хөхнөөс хазаад орхитол нэг муухай шүгэлдчихээд нисээд явачихсан гээд л бод.

Ээж ээ vрийн шингэний орсон тэр газраар хvvхэд төрдөг гэдэг vнэн vv?
-Тийм ээ миний охин, vнэн.
-Тэгвэл тэр хvvхэд чинь миний хамаг шvдийг цөм цохиод гараад ирэх нь ээ.

  -Эмч ээ, секс хийсний дараа чих сонин дvнгэнээд л толгой дотор исгэрэх, шvгэлдэх чимээ гараад байх юм, яах вэ?

-Ингэхэд ах та одоо хэдтэй билээ?
-72
-Ха, тэгвэл та исгэрэх, шvгэлдvvлэхээс өөр яах гэсэн хvн бэ, алга ташуулах гээд байгаа юм биш биз дээ?

Асуулт хариултын “Центавр” нэвтрvvлэг явж байна гэнэ.
Парик Жагаа:
-За ингээд ээлжит асуултаа тавъя. Дэлхийн киноны зах зээл дээр яагаад германы порно кинонууд ямагт ноёлдог вэ? За бvгд дэлгэц рvv хараарай…
-Цаг сунгаж нэмэлт нэг минут авъя.

Кино театрт хос хоёр эротик кино vзэх бөгөөд эрэгтэй бvтэн цагийн турш гараа б****л доогуур нь хийж илж таалжээ. Эмэгтэй сvvлдээ дуун алдан:
-Хонгор минь чиний цаг чинь ус нэвтэрдэггvй юм байгаа биз дээ гэж лавлажээ.

Хvн пиг шахсан автобус.
-Хөөе, залуу та яагаад энд тэнд хамаагvй хvрээд, илж таалаад байгаа юм бэ? Надтай унтахыг хvсээд байгаа юмуу
-Хаанаас даа уучлаарай.
-Тэгвэл та зайгаа тавиад өгчихөөч. Өөр хvн хvсч байж болно ш дээ.

-Эмчээ туслаарай, өглөө сэрээд харсан чинь миний эрхтний толгой дээр нэг сонин улаан толбо гарчихсан байна.
-Зvгээр дээ наадах чинь ердөө л уруулын будаг байна шvv дээ
-Ёох, ингэж айх гэж. Энэ хvvхнvvд яаг л жаахан хvvхэд шиг харсан юм болгоноо амандаа хийгээд байдаг сонин улс шvv…

  Нэг эр цуг ажилладаг эмэгтэйнх нь нvд томроод vс нь сонин хөвсийчихсэн байхыг харжээ. Тэгээд зvрх орж байгаад:
-Синди чи vсээ өөрөөр янзлуулаад, нvдээ өөр өнгөөр будаад гоё зохиж байна шvv гэж их бардам эрийн дvр эсгэн хэлвэл нөгөө эмэгтэй харин өөдөөс нь:
-Хиймэл эрхтэнд богино холбоо vvсээд балрах гээд байхад чинь юун нvvр будах, vс засуулах яриад байгаа юм бэ гэж гэнэ.

Эрчvvд нэг нэгнийхээ өмнө онгирч байна гэнэ.
-Би өчигдөр нэг хvvхэнтэй унтсан чинь тав нахиад, өглөө нь над шиг эр хvнтэй унтаж vзээгvй юм байна гэсэн шvv.
-Би бас нэг хvvхэнтэй буудал авсан чинь арав нахиад, нөгөө хvvхэн чинь өглөө нь надаас илvv чалхтай эр гэж байхгvй гэж хэлсэн.
-Харин өчигдөр нөгөө хvvхэнтэйгээ ганц удаа л юу яасан…
-Тэгээд нөгөөх чинь өглөө нь юу гэж байна?
-Yргэлжлvvлээд байгаарай гэж байна лээ.

Алдарт эхийн одон авсан хvvхнээс сурвалжлагч: - Та хvvхдэд их хайртай болоод л ийм олон хvvхэдтэй болсон байх даа. - Yгvй ээ би нөгөө ажилд нь л их дуртай учраас ийм олон хvvхэдтэй болсийм даа.

Нэг залуу ойд жимс түүгээд явж байтал буу барьсан эмгэн тааралджээ.
Эмгэн: - Чи намайг хүчиндэх гэж байна уу?
- Үгүй ээ эмээ. Юу гэж таныг хүчиндэх билээ гэж залуу хэлэхэд эмгэн бууныхаа замгыг татаад - Хүчиндэх л болно доо!

  Америкчууд секс робот хийгээд туршихаар шийдэж гэнэ. Тэгээд туршилтанд америк, герман, орос гэсэн гурван хvvхнийг урьжээ. Эхлээд америк бvсгvйг роботын хамт нэг өрөөнд цаг болгоод гаргаж гэнэ. Америк бvсгvй аз жаргалтай гарч ирээд роботыг эр хvнийг орлох бvрэн чадвартай гэж vнэлжээ. Дараа нь герман эмэгтэйг оруулсанд мөн л адил хариулт өгсөөр гарч иржээ. Сүүлд нь орос эмэгтэйг оруултал цаг, хоёр цаг, гурван цаг болсон ч гарч ирдэггvй гэнэ. Гайхсан хүмүүс өрөөнд ортол орос хvvхэн роботыг зайдагначихсан “Муу н**ш минь зай суулаа энэ тэр гээд н**шроод байхгvй шvv” гэчихсэн балбаж суужээ.

Нууц амраг айлын эхнэр дээр ирж байна гэнэ:
-Хайрт минь би нэг шинэ байрлал туршиж vзэхээр шийдлээ.
-Бүтэхгvй байх аа, нөхөр надад ярьдаг тоть бэлэглэсэн. Тэр харсан болгоныхоо тухай оройд нь нөхөрт яриад өгчихдөг юм билээ.
-Айх хэрэггvй ээ. Хоёулаа тотьны торыг хар давуугаар бүтээчихье. Тэгээд л тэр юу ч харж чадахгvй. Юу ч харж чадахгvй юм чинь юу ч ярьж чадахгүй шүү дээ:
Амрагууд тотьныхоо торыг хар давуугаар бүтээгээд “ажилдаа” орж гэнэ.
-За наад цонхныхоо давцангийн дэргэд зогс, би чийдэнгийн бүрхүүл дээр гараад ганхуулж байгаад л хоёулаа амжуулна даа гэсэнд торон дотроос тоть муухай дуугаар:
-Та хоёр миний хэлийг тасалчихаач дээ, би наадахыг чинь заавал хармаар байна гэж орилж гэнэ.

Нэгэн залуу автобусанд суудалд тухалжээ. Залуухан бүсгvй түүний хажууд ирээд суухдаа санамсаргvй хормойгоо нэлээд сөхчихөөд суужээ. Түүний урт сайхан хөлийг харсан ширтэж байгааг анзаарсан бүсгvй залууд:
- Та надад 50$ өгвөл ч хүүхэд гаргасан газраа ч үзүүлж болох юм шүү гэж санал тавьжээ. Мань эр тавьтын дэвсгэрт сарвайвал бүсгvй хажуугаар өнгөрөх төрөх газрыг зааж:
- Энэ л байна шүү дээ гэв

  15 жил шоронд суусан эр оргож явж байгаад орой болоход замын хажуудах нэг айлд оров. Эхнэр нөхөр хоёр орондоо байж байхад нь нөхрийг нь шүүрч аваад сандалд хүлчихээд эхнэрийг нь хүзүүн дээр нь үнсэж байгаад ванны өрөө рүү орчихов. Нөхөр нь эхнэртээ шивнэнэ. -Наад оргодол чинь олон жил эмэгтэй хүн хараагүй чамайг хүчирхийлэх л байх. Битгий эсэргүүцээрэй. Эсэргүүцвэл биднийг алчихна шүү дээ. Сэтгэлээ бариарай би чамд хайртай. Эхнэр шивнэнэ -Намайг үнсээгүй ээ. Миний чихэнд Би шоронд байхдаа хөвгүүдэд их хайртай байлаа. Танай нөхөр их хөөрхөн залуу юм. Танайд тос байна уу, гэхээр нь би угаалгын өрөөнд байгаа гээд хэлсэн. Одоо ирэх байх. Сэтгэлээ чанга бариарай. Би чамд хайртай.

Балдан нь хамт ажилладаг нэг хүүхнээ маш ихээр хүсдэг байжээ. Гэвч нөгөөх нь өөр залуутай болохоор яаж болдоггүй. Тэгтэл нэг өдөр цаашид тэвчиж чадахаа байгаад хүүхэнд хэлж байна гэнэ:
- Надтай секс хийвэл 1000 ногоон өгнө шүү.
- Yгүй шүү.
- Тэгвэл би 1000 ногооноо газар шидчихье. Тэгээд чамайг газраас авахаар тонгойгоод өндийх хооронд чинь би амжуулчихна. Хүүхэн энэ саналын талаар нэлээд бодсоны эцэст найз залуутайгаа зөвлөлдөх хэрэгтэй байна гэлээ. Тэгээд найз залуу руугаа утасдсан чинь нөгөөх нь:
- 2000 ногоон өгвөл болно гээд. Цаадахыгаа өмдөө шувтлаж амжихаас нь өмнө гялс манас түүгээд өндийчих гэжээ. Хүүхэн ч зөвшөөрч хэлсэн ёсоор хийв. Найз залуу нь хүүхнийхээ ярихыг хүлээн 20 минут боллоо. Ярьдаггүй. 30 минут боллоо. Ярьдаггүй. 45 минутын дараа залуу тэсэлгүй өөрөө утасдаж юу болсон талаар асуусан чинь хүүхэн нь:
- Нөгөө муу Балдан н**ш чинь дан задгай мөнгө гаргаж ирээд... гэжээ.

-Та цэргийн алба хааж байгаад баруун гараа алдсан уу?
-Yгvй ээ, намайг цэрэг татлагын комиссоор оруулна гэж хорооны цагдаа татсаар байгаа тасалчихсан юм.

Дэлхийн хоёрдугаар дайны vед байлдаж явсан гэх өвгөн тэр vеийнхээ зургуудыг ачдаа vзvvлж байна гэнэ. Гэтэл гэнэт герман цэргvvдийн өмнө тосгоны иргэд жагсан зогсоод өвгөн өөрөө баруун гараа өргөчихсөн фашистууд шиг ёслоод зогсож байгаа зураг гараад иржээ. Ач хvv:
-Өвөө та чинь Германуудтай байлдаж явсан гээ биз дээ. Энд юу хийж байсан юм бэ?
-Юу л даа миний хvv. Манай тосгонд баахан германчууд дайрч орж ирээд бvгдийг чинь буудаж ална гэхээр нь би “Тvр хvлээгээрэй” гээд гараа өргөж байсан чинь зураг авчихсан байна лээ.

Жаа нь хөдөөнөөс ирсэн бичиг vсэг мэддэггvй шинэ цэрэгт газрын таталцлын хvчний мөн чанарыг тайлбарлаж байна гэнэ.
-Жишээлэхэд, чулууг дээш нь шидвэл аяндаа унаад ирнэ. Энэ бол газрын таталцлын хvч vйлчлээд унаж байгаа хэрэг юм.
-Тэгвэл газар дээр биш ус руу уначихвал яах вэ?
-Устай холбоотой асуудлыг усан флот хариуцдаг юм. Харин манайд усан флот гэж байдаггvй болохоор энэ асуудал манайд ямар ч хамаагvй гэсэн vг, ойлгов уу?

Цэргийн ангийн шалган дээр эрvv өвдөг нь нийлэхээ шахсан эмгэн ирээд:
-Тvрvvч Балдантай уулзах гэсэн юм дуудад өгөхгvй юу хvv минь. Би эмээ нь байгаа юм аа.
-Уучлаарай тvрvvч Балдан хагас цагийн өмнө таны ажил явдалд яваад өгсөн болохоор дуудах боломжгvй байна.

-Балдан, чи том болоод хэн болох вэ?
-Генерал болно.
-Генерал болвол чи дайнд алуулах юм байна даа.
-Хэн намайг алах юм бэ?
-Юу хэн гэж, дайснууд л байхгvй юу:
-Тэгвэл би дайсан болно оо.

Дэлхийн бүх арми Хятадтай дайн хийвэл олзны хүн авахгүй, бууж өгсөн болгоныг буудаж алах гэсэн нууц тушаалтай байдаг гэсэн.

Шинэ цэргийн тангараг

Хуягт танкны хүчтэй хуучин цэрэг таны өмнө
Шил толь шиг гялалзсан
Шинэхэн халуун савны дотор шиг хэврэгхэн
Шинэ цэрэг би мэхийн ёслон тангараг өргөх нь
Өөхтэй махтай хоол өгвөл өөдтөйг нь би танд өгнөө
Үлдсэнийг нь би өөрөө үг дуугүй гударна
Сард авдаг 30,000 төгрөгний цалингаасаа 29,900 танд өгч
Үлдсэг 100 төгрөгийг өөртөө үр ашигтайгаар зарцуулна
Эргэлт ирвэл би танд бүгдийг өгнө
Эгчийгээн ирвэл нэг хонуулнаа
Шинэ цэрэг би тангаргаан зөрчвөөс
Цаст уулын орой дээр
Цагаан өмд цамцтай
Тактик хийхэд би Бэлээн
Яая бага түрүүчээ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Генерал тvрvvч нарын дунд сэтгэн бодох чадварын шалгалт авах болж дараах асуултыг тэдний дунд тавьжээ. Vvнд:
- Хаалганы ойролцоо байгаа гялалзсан хоёр хар юм юу байж болох вэ? Тэд нар бvгд дуугvй сууцгаана.
- Ээ чааваас гэж дээ. Энэ чинь хос ботинк байхгvй юу даа. За, тэгвэл та нарт арай хvндхэн асуулт тавъя.
- Хаалганы ойролцоо байгаа гялалзсан дөрвөн хар юм юу байж болох вэ? Тэд бас л дув дуугvй сууцгаана.
- Ээ чааваас гэж, энэ чинь хоёр хос ботинк л байхгvй юу даа. За тэгвэл нилээд хvндхэн асуулт тавих уу даа.
- Намганд амьдардаг, ногоон өнгөтэй, гуаглаж бархирдаг тэр юу вэ? хэмээн асуухад нэг тvрvvч гараа өргөөд,
- Гурван хос ботинк л биз гэжээ.

Нэг, цэрэг дарлах дуртай ахмад байжээ. тэгээд тэр цэргүүдээ дуудаад...
ахмад: Болд
БОЛД:би
АХМАД:эх орон гэж юу вэ?
БОЛД:эх
ахмад:эх орон гэдэг чинь миний ч ээж,чиний ч ээж мэдэв үү
БОЛД:за
АХМАД:БАТ
БАТ:би
АХМАД:ЭХ ОРОН ГЭЖ ЮУ ВЭ?
БАТ:ЭХ ОРОН БОЛ ТАНИЙ Ч ЭЭЖ БОЛДИЙН Ч ЭЭЖ

Цэргvvд ээ, Маргаашийн хичээл зөвхөн цаг агаарын байдлаас шалтгаалах болно. Хэрэв өглөөнөөс бороо орвол жагсаалын vзлэгийг vдийн хоолны дараа хийнэ. Хэрэв vдээс хойш бороо орвол vзлэгийг өглөө хийх болно.

Шинэ цэрэг төмс арилгах даалгавар авчээ.
- Тvрvvч ээ. Манай армид төмс арилгадаг машин байхгvй юм уу?
- Байлгvй яахав. Та өөрөө хамгийн сvvлчийн загвар нь.

Гурван жилийн цэрэг байх vе. Хил. Халууд халуун наранд нозойрон хэвтэх зуураа штабын өмнө хайрцаглан жагссан дэлдэн чих, халзан толгойноос өөр юмгvй шинэковуудын дооглонгvй байдлаар ажиглана. Газрын мухарт ирчихсэн, чөлөө авна энэ тэр саналтгvй болохыг ойлгосон шинэковуудын сэтгэл санаа мэдээж таагvй. Тэгсэн нэг хал цэрэг тэднийг улам даапаалж сэтгэлээр vхvvлэхээр шийдэж "Хөөе муусайн гоожууруудаа! Та нар амиа хорлосон чинь дээр дээ. Би одоо халагдаж очоод та нарын найз охидуудыг бvгдийг нь ш...надаа. Лаг уу?" гэвэл жагссан шинэковуудын дундаас «Чаддаг юм бол тэг л дээ. Тэртээ тэргvй би чиний хvvхнийг ш..чихсан юм чинь» гэх цовоо дуу гарах нь тэр. Галзууртлаа уурласан халыг дөрвөн цэрэг арайхийж зуурч тогтоож байж билээ.

Зоригтой, цөстэй, эрэмгий залуучуудыг vргэлж дэмждэг манай оператор нь энэ сараас эхлэн «Зоригтон» нэртэй бэлэгтэй урамшууллын аян зарлаж байна. Аянд оролцохыг хvсэгчид нь Засгийн газар, ЦЕГ, ТТГ руу утасдан «Би танайд байранд бөмбөг байрлуулсан» чанга дуугаар, зоригтой мэдэгдээд, утасныхаа дугаарыг vлдээх ёстой. Ингэж чадсан хэрэглэгч бvртээ бид хар дамран малгай, танкийн хар, яалуу бакел, торгон ороолтыг 1000 нэгж, бvтэн гурван жилийн ярианы эрхийн хамт vнэгvй бэлэглэнэ.

Жандармууд еврей тосгоноос цэрэг татаж эрчvvд орох байх газраа олж ядна. Өвгөн Рабинович хvртэл сандарч эхлэв. Эмгэн нь:
- Чамайг хэн тоож авдаг юм бэ?
- Тэдэнд генерал хэрэггvй гэж vv?

Нөхөр хурандаа таныг байхгvй хооронд vvрэг гvйцэтгэх зуур ангийн байранд элдэв хэрэг зөрчил vгvй. Ангийн жижvvр дэслэгч Балдан.
- Анги ч яахав тийм байдаг байж. Ингэхэд миний эхнэрийн өвөрт юу хийж байдаг билээ?

Нэгэн настай өвгөн сүмд ирээд нүглээ наминчилахийг хүссэнд ламтан бололгүй яахав мэдээж хэмээн хариулжээ. Тэгсэнд өвгөн тэхээр, дэлхийн 2-р дайний эхээр нэгэн үзэсгэлэнтэй бүсгуй манай хаалгийг тогшоод, германчуудаас нуугдхийг хүссэн юм.
Тэгээд би түүнийг зоориндоо нуугаад, германчууд түүнийг олоогүй юм гэсэнд ламтан Тэр чин маш сайн үйл шүү дээ хүү минь, юунд нь нүгэлээ наминчлах гэсийн бэ. хэмээн хариулжээ. Эцэг минь, хамгийн гол нь би сул дорой байдлаасаа болоод түүнээс надтай секс хийж зоорьнийхоо түрээсийг төлөх ёстой гэж шаардсан юм гэсэнд ламтан Ммм, тэхдээ тэр үе чинь их хэцүү байсан болхоор германчууд тэр бүсгүйг нууж байгааг чинь мэдсэн бол чи амиа ч алдаж болохоор байсан. гэсэн өвгөн толгой дохи. тиймээс бурхан чиний сайн мууг чинь харж үзээд, өршөөнө гэдэг итгэлтэй байна гэв. Баярлалаа эцэг минь, харин ахиад нэг асуулт асууж болхуу хэмээн өвгөнийг асуусанд, ламтан бололгүй яахав гэсэнд, өвгөн Би тэр эмэгтэйд дайн али хэдийн дууссан гэдгийг хэлхүү яахуу? гэжээ.

:  -Байна уу, 103 сонсож байна
-Тусламж дуудах гэсэн юм
-Ямар шинж тэмдэг илэрч байна
-Өглөөний 6 цагт бүрээ үлээгээд хавь ойрын хүмүүсийг сэрээгээд байх юм
-За дуудлага хүлээн авлаа, хаягаа хэл дээ
-Орбитын эцсийн буудал, дотоодийн цэргийн ... анги

Хал цэрэг шинэковд сургааль хайрлаж байна гэнэ.
-Юм гэдэг чинь жаахан юмнаас эхэлдэг байхгvй юу. Өнөөдөр чи өглөөний гимнастикт гарсангvй, маргааш нь чи захныхаа даавууг оёхгvй, харин хагас сайнд чи чөлөөгөөр гарахдаа мал болтлоо уугаад хvн ална ш дээ

-Нөхөр тvрvvч ээ, та ямар нэг юм хэлээч?
-Ноомхон.
-Биш дээ, ганц удаа ч гэсэн сэтгэлээсээ, ямар нэг сайхан эелдэг vг хэлээч
-Сул зогс.

-Нөхөр тvрvvч, энэ галт тэргийг зогсоо.
-Галт тэрэг зогс, нэг хоёр.

Бага ангийн тооны хичээл:
-За сурагч Бат, чи хоёр оронтой тоо хэл дээ?
-27
-За тэгвэл тоонуудых нь байрыг солиод хэлбэл хэд болох билээ?
-Мэдэхгvй.
-Суу, муу. За Думаа босдоо. Чи хоёр оронтой тоо нэгийг хэлдээ.
-35
-За тэгвэл энэ тооныхоо гишvvдийн байрыг нь соливол хэдийг тоо болох билээ?
-Мэдэхгvй.
-Суу, муу. За Балдан чи хоёр оронтой тоо нэрлэдээ.
-66 бас 33. За багшаа эргvvлээд уншвал хэд болохыг нь асуугаач дээ

Хичээлийн тэнхимд согтуу оюутан гуйвж дайвсаар орж ирээд багшдаа хандан:
-Багш гуай, та жаахан халамцуу оюутныг шалгалтандаа оруулна биз дээ, аан? гэвэл багш нь ярвайснаа:
-За, яах вэ нэг удаа оруулъя даа гэсэнд нөгөө оюутан хаалгаар толгойгоо цухуйлгаснаа:
-Хөөе, шалгалтанд оруулъя гэж байна, наадахаа өргөөд оруулаад ир гэж орилжээ.

Хvvгийнх нь сурлагын дэвтэр байхгvй байгааг ээж нь анзаарчээ.
-Миний хvv, ингэхэд чиний сурлагын дэвтэр чинь хаана байна ?
-Нөгөө Балдан аав, ээжийг айлгачихаад өгье гээд тvр зээлсэн юм аа.

Секслогийн лекц. Багш:
-Бэлгийн хавтлын vеэр хvний биеийн дулаан нэг градусаар нэмэгддэг гээд ярьж байтал тэнд нэг оюутан унтаж байгааг харжээ. Сэрээгээд хэлсэн зvйлээ давтахыг шаардаж гэнэ. Мэдээж хэрэг бvх оюутнууд мань эрд туслан татаа тунгаадаж, гар хөлөөрөө дохиж зангаж байгаад юу яахаад, нэг градус нэмэгддэг гээд ойлгуулжээ. Мань эр хариулж, аюулаас мултарсан боловч суугаад удаагvй байтал ахиад унтчихаж. Энэ vеэр багш:
-Харин шувуудын биеийн дулаан хурьцах vед 2 градусаар нэмэгддэг гэж байснаа нөгөө оюутныг ахин сэрээж, сая хэлсэн зvйлийг давтахыг шаарджээ. Мань эр ийш тийшээ хартал ангийнхан нь гар, хөл, нvд амаараа дохиж занган татаа тунгаадаж байна гэнэ. Оюутан хэсэг харж байснаа:
-Харин биеийн дулааныг 2 градусаар нэмэгдvvлэхийн тулд өд, сөдийг нь бутартал vзэх хэрэгтэй гэж хариулсан гэдэг

Хуулийн дээд сургуулийн шалгалтад,
-За чи хууран мэхлэлт гэж юу байдгийг товчхон хэлнэ дээ.
-Профессор оо, та намайг шалгалтад унагачихад л тэр маань болно доо.
-Яагаад тэр вэ? Тайлбарлаадах?
-Эрvvгийн хуульд зааснаар бол хууран мэхлэлт гэдэг чинь бусдыг юм мэдэхгvй, учир танихгvйг нь далимдуулан хохирол учруулахыг хэлдэг биз дээ.

Оюутан залуу эмэгтэйчүүдийн нийтийн байр руу орж ирэв. Жижүүр авгай:
- За чи хэнтэй уулзах нь вэ?
-Харин ээ, таны бодлоор хэнтэй уулзвал найдвартай бол?

Түүхийн хичээл дээр багш асууж байна.
- Чамд найман жил түүх заалаа. За чи Сүхбаатар жанжныхаа хэлсэн үгнээс ганцханыг ч болсон хэлээч дээ.
- Багш аа, тийм амархан юмыг уу?
- Тийм ээ, хэлчихвэл шууд онц тавилаа.
- Янжмаа хө, цайгаа чанаач.

Сумын сургуулиийн англи хэлний хичээл. Багш:
-За алив, Балдан англиар цонх гэдгийг англиар юу гэхэв?
-Tsonkh
-Jag zuv. Onts.

дэлхийн оюутнууд өлсгөлөн зарлажээ. хамгийн сүүлд нэг оюутан өлсөж үхэхээр үсэрч үхье гээд 12 давхараас үсэрч гэнэ. тэгээд замдаа өлсөөд үхчихэж гэнэ.

Би чамд нэг хэрэм өгье. Дараа нь хоёрыг, дараа нь гуравыг өгсөн бол нийт хэдэн хэрэм болох вэ? гэж асуужээ.
-Долоо
-Анхааралтай сонс. Эхлээд нэг, дараа нь хоёр, сүүлд нь гурван хэрэм өгсөн бол хэд болох вэ?
-Долоо -Хн. Арай өөрөөр үзье. Нэг алим, нэмэх нь хоёр алим, нэмэх нь гурван алим нийт хэдэн алим болох вэ?
-Зургаа!
-Ашгүй минь дээ. Харин нэг хэрэм дээр хоёр хэрэм, тэгээд гурван хэрэм хэд болох билээ?
-Долоо!
-Яагаад долоо гэж?
-Надад, манай гэрт нэг хэрэм амьдарч байгаа юм чинь...

Анагаахын лекц. -За ингээд өнөөдрийн лекцийг уншихаас өмнө би та нарт нэг тvvх ярьж өгье. Би оюутан байхдаа нэг бvсгvйн араас хөл алдан гvйдэг байлаа. Нэг найз маань ч гэсэн тэр бvсгvйн араас гvйдэг байсан юм. Ингээд эцэст нь нөгөө бvсгvй найзыг маань сонгож би гэдэг хvн юу ч vгvй хоцорсон боловч найз маань тун удалгvй хамаргvй болсон юм даа. За өнөөдрийн лекцийн сэдвийг бичээрэй “Тэмбvv өвчин ба тvvний vр дагавар”.

Та аугаа марксист гучин хvнийг нэрлэ.
- Маркс, Энгельс, Ленин...
- Цааш нь?
- Бакугийн хорин зургаан комиссар, тэгээд бас та л биз.

Залуу минь таны энэ шvлгvvд гойд биш юм. Гэхдээ Шекспир, Есенин хоёр бичээгvй хоёр шvлэг байна.
- Баярлалаа. Эрхэм шvvмжлэгч ээ, ямар шvлэг юм бэ?
- Нэг нь компьютерийн тухай, нөгөө нь жинсэн өмдний тухай.

 :  - Оюутан хvн зачёт өгөхийн тулд юу ч хийхээс буцахгvй. Бvр зарим нь хичээлдээ явдаг.
Их сургуулийн жорлон.
- Вася! Чи зачётоо тавиулсан уу? Баруун талаас:
- Vгvй ээ. Тэр муу халзан чөтгөр хэзээ тавих юм бvv мэд. Зvvн талаас:
- Хэзээ ч тавихгvй.

Оюутан шалгалтан дээр морины тах авч ороод уначихав.
- Хvмvvс л худлаа хэлж дээ.

одод

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Гэрэл зурагчин Patrick Hoelck-ын нvдээр алдартнуудыг ажихуй

Лос Анжелес болон Нью-Йорк хотноо ажиллаж амьдардаг кино бvтээгч, гэрэл зурагчин Patrick Hoelck нь хэд хэдэн клип болон телевизийн зар сурталчилгаанууд найруулж бvтээсэн гэдгээсээ гадна гэрэл зургийн ертєнцєд чамгvй алдартай нэгэн. Алдартнуудын зар сурталчилгааны зураг болон дvрслэх урлагийн чиглэлээр дагнадаг энэ эрхэм урлагийн євєрмєц стиль, жvжигчид, тамирчид, загвар ємсєгчид зэрэг алдартнуудын зургийг драмын чиг хандлагатай авдаг гэдгээрээ бусад гэрэл зурагчдаас ялгардаг байна. Доор тvvний авсан алдартнуудын гэрэл зургийн багцыг нийтэлсэн байгаа ба эндээс тvvний сэтгэл хєдєлгєм, нvдэнд тусахуйц урлагийн хэв маягийг мэдрэх боломжтой юм.

[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото


[ XopoM.com ] фото

Дэлхийн хамгийн тайлагдашгүй нууц

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Дэлхийн хамгийн тайлагдашгүй нууц

Дэлхийн хамгийн тайлагдашгүй нууц “Алтайн гүнж” болохыг ОХУ-ын эрдэмтэд дуу нэгтэй батлав. “Алтайн гүнж” гэдгээр дэлхий нийтэд танил болсон залуухан бүсгүйн занданшуулсан шарилыг 1993 онд ОХУ-ын Сибирийн Холбооны тойрогт хамаарах Алтайн Бүгд найрамдах улсын Укок хэмээх тэгш өндөрлөг газраас археологичид олсон юм. Биедээ шивээстэй занданшуулсан шарил гэдгээр “Алтайн гүнж” алдартай бөгөөд түүний хоёр гар бүхэлдээ нууцлаг “зураг”-тай. Хүн төрөлхтний нууцын нууц “гүнж”-ийн тэрхүү шивээст оршин буй. Оросын эрдэмтэд бүсгүйг 2500 жилийн өмнө нас барсан гэдгийг тогтоосон. Гэхдээ “гүнж”-ийн үхлийн шалтгаан тодорхойгүй. Учир нь түүний дотор эрхтэн болон тархи байхгүй байна.
Шинжилгээгээр 25 настай эмэгтэйн шарилд үхэлд хүргэх ноцтой гэмтэл, шарх байхгүйгээс гадна түүний гавал болон араг яснууд бүрэн юм байна.

Хөгжилтэй зурагнууд

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Хөгжилтэй зурагнууд

Нvдний шилтэй одууд

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Нvдний шилтэй одууд

Энэхvv нийтлэлд багтсан дэлхийн хэмжээний супер оддын зарим нь холын юмуу ойрын хараа муутай учраас нvдний шилийг зайлшгvй хэрэглэдэг. Харин vлдсэн нь зvгээр л загварын чиг хандлагын салхинд “хийсч” олны хєлийн газар нvдний шилтэй vе vе vзэгддэг байна. Vнэхээр зохисон донжтой нvдний шил нь ямар ч хvнд намба нэмж, хамаагvй ухаалалаг харагдуулдагтай маргах хvн гарахгvй биз. Ингээд бvгдээрээ сvvлийн vед дэлгэрээд байгаа шил зvvх моодыг алдрын тайзны эзэд хэрхэн хэрэгжvvлж байгаатай танилцацгаая. Гэвч зарим нэг нь зайлшгvй шаардлагаар “дєрвєн нvдэлдэг” гэдгийг энд хэлэх хэрэгтэй байх. Эндээс та єєртєє зохих аятайхан загварын шилний санааг ч олж мэдэх юм.
Энн Хэтэуэй

www.caak.mn (42 фото)


Женни Маккарти

www.caak.mn (42 фото)


Люси Лью

www.caak.mn (42 фото)


Катрин Денев

www.caak.mn (42 фото)


Женнифер Гарнер

www.caak.mn (42 фото)


Лив Тайлер

www.caak.mn (42 фото)


Хрупкий

www.caak.mn (42 фото)


Кейт Бекинсейл

www.caak.mn (42 фото)


Кейт Бланшетт

www.caak.mn (42 фото)


Дреа де Маттео

www.caak.mn (42 фото)


Розарио Доусон

www.caak.mn (42 фото)


Брижит Бардо

www.caak.mn (42 фото)


Мерил Стрип

www.caak.mn (42 фото)


Деми Мур

www.caak.mn (42 фото)


Женнифер Энистон

www.caak.mn (42 фото)


Софи Лорен

www.caak.mn (42 фото)


Хлоя Севиньи

www.caak.mn (42 фото)


Аманда Пит

www.caak.mn (42 фото)


Келли Осборн

www.caak.mn (42 фото)


Оливия Ньютон-Жон

www.caak.mn (42 фото)


Сьюзан Сарандон

www.caak.mn (42 фото)


Хелена Бонэм Картер

www.caak.mn (42 фото)


Фелисити Хаффман

www.caak.mn (42 фото)


Ребекка Гэйхарт

www.caak.mn (42 фото)


Дана Делани

www.caak.mn (42 фото)


Рейчел Харрис

www.caak.mn (42 фото)


Лиза Лоэб

www.caak.mn (42 фото)


Роуз МакГоуэн

www.caak.mn (42 фото)


Диана Лэйн

www.caak.mn (42 фото)


Лиза Кудроу

www.caak.mn (42 фото)


Эшли Тисдейл

www.caak.mn (42 фото)


Лейтон Мистер

www.caak.mn (42 фото)


Женнифер Лав Хьюитт

www.caak.mn (42 фото)


Николь Кидман

www.caak.mn (42 фото)


Мишель Трахтенберг

www.caak.mn (42 фото)
Энэхvv нийтлэлд багтсан дэлхийн хэмжээний супер оддын зарим нь холын юмуу ойрын хараа муутай учраас нvдний шилийг зайлшгvй хэрэглэдэг. Харин vлдсэн нь зvгээр л загварын чиг хандлагын салхинд “хийсч” олны хєлийн газар нvдний шилтэй vе vе vзэгддэг байна. Vнэхээр зохисон донжтой нvдний шил нь ямар ч хvнд намба нэмж, хамаагvй ухаалалаг харагдуулдагтай маргах хvн гарахгvй биз. Ингээд бvгдээрээ сvvлийн vед дэлгэрээд байгаа шил зvvх моодыг алдрын тайзны эзэд хэрхэн хэрэгжvvлж байгаатай танилцацгаая. Гэвч зарим нэг нь зайлшгvй шаардлагаар “дєрвєн нvдэлдэг” гэдгийг энд хэлэх хэрэгтэй байх. Эндээс та єєртєє зохих аятайхан загварын шилний санааг ч олж мэдэх юм.
Энн Хэтэуэй

www.caak.mn (42 фото)


Женни Маккарти

www.caak.mn (42 фото)


Люси Лью

www.caak.mn (42 фото)


Катрин Денев

www.caak.mn (42 фото)


Женнифер Гарнер

www.caak.mn (42 фото)


Лив Тайлер

www.caak.mn (42 фото)


Хрупкий

www.caak.mn (42 фото)


Кейт Бекинсейл

www.caak.mn (42 фото)


Кейт Бланшетт

www.caak.mn (42 фото)


Дреа де Маттео

www.caak.mn (42 фото)


Розарио Доусон

www.caak.mn (42 фото)


Брижит Бардо

www.caak.mn (42 фото)


Мерил Стрип

www.caak.mn (42 фото)


Деми Мур

www.caak.mn (42 фото)


Женнифер Энистон

www.caak.mn (42 фото)


Софи Лорен

www.caak.mn (42 фото)


Хлоя Севиньи

www.caak.mn (42 фото)


Аманда Пит

www.caak.mn (42 фото)


Келли Осборн

www.caak.mn (42 фото)


Оливия Ньютон-Жон

www.caak.mn (42 фото)


Сьюзан Сарандон

www.caak.mn (42 фото)


Хелена Бонэм Картер

www.caak.mn (42 фото)


Фелисити Хаффман

www.caak.mn (42 фото)


Ребекка Гэйхарт

www.caak.mn (42 фото)


Дана Делани

www.caak.mn (42 фото)


Рейчел Харрис

www.caak.mn (42 фото)


Лиза Лоэб

www.caak.mn (42 фото)


Роуз МакГоуэн

www.caak.mn (42 фото)


Диана Лэйн

www.caak.mn (42 фото)


Лиза Кудроу

www.caak.mn (42 фото)


Эшли Тисдейл

www.caak.mn (42 фото)


Лейтон Мистер

www.caak.mn (42 фото)


Женнифер Лав Хьюитт

www.caak.mn (42 фото)


Николь Кидман

www.caak.mn (42 фото)


Мишель Трахтенберг

www.caak.mn (42 фото)

Швейцарьт үмхий үнэртэй цэцэг дэлгэрчээ

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Швейцарьт үмхий үнэртэй цэцэг дэлгэрчээ

Мянга мянган жуулчид Швейцарийн Базель хотноо аварга том маш ховор цэцэглэдэг үмхий үнэртэй цэцгийг харахаар очжээ.

Аморфофаллуститан (Amorphophallustitanum) гэх үмхий үнэртэй энэ цэцэг дэлхийн хамгийн том цэцгүүдийн тоонд ордог бөгөөд таагүй үнэр, ховор цэцэглэдгээрээ алдартай гэнэ. Хамгийн сүүлд Швейцарьт 75 жилийн өмнө цэцэглэжээ.

Дэлхий даяар аморфофаллуститан 134-хөн удаа л цэцэглэж байсан талаар тэмдэглэгдсэн байна. Зэрлэг байгальд Индонезийн Суматра арлын ойд энэ цэцгийг харж болох бөгөөд тэнд ч ховордож байгаа гэнэ.

Энэ цэцгийн түрүү нь шар өнгөтэй 2-5 метрийн өндөртэй бөгөөд гадна тал нь ногоон, дотор тал нь хүрэн өнгөтэй юм байна. Газар доор 50 килограммын жинтэй аварга том болцуу нь байдаг гэнэ.
Цэцэгний үнэр нь муудсан өндөг загасны холимогийг санагдуулам гэнэ. Базелийн энэ цэцэг гуравдугаар сард үндэснээсээ цухуйсан бөгөөд өдөрт зургаан сантиметрээр өсөж байсан байна.Ердөө 2-хон өдөр л энэхүү цэцэг лэдэг байна.

Гоо бүсгүйчүүд

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk
951 онд Эрик Морли Дэлхий гоо бүсгүй шалгаруулах тэмцээнийг анх санаачилсан бөгөөд энэ тэмцээн нь хамгийн олон жилийн түүхтэй гоо бүсгүй шалгаруулах тэмцээний нэг болсон.

Энэ тэмцээний нэрийн дор Miss World Organization  буюу Дэлхийн гоо бүсгүйн байгууллага бий болж, үйл ажиллагаагаараа олон сая долларын буяны ажил зохион байгуулж, үүний хирээр хандив цуглуулах болжээ. Ингээд энэхүү дэлхийн хэмжээний томоохон тэмцээний хамгийн үзэсгэлэнтэй 5 гоо бүсгүйг танилцуулж байна.

Аишвария Рай

aishwarya_rai

Аишвария Рай нь Энэтхэгийн алдартай кино жүжигчин бөгөөд тэрээр Болливудын 40 гаруй кинонд тогложээ. Түүний хувьд 1994 онд Дэлхийн миссийн тэмцээнд тэргүүлэн загвар өмсөгчийн гараагаар амжилтаа эхлүүлжээ.

Ксения Сухинова

Ksenia-Sukhinova

Оросын гоо бүсгүй тэрээр 1987 оны 8 дугаар сарын 26-нд Нижнывартовск хотод төрсөн байна. 178 метр өндөр, шаргалт үст бүсгүй 2007 оны Оросын гоо бүсгүйгээр шалгарч, 2008 онд Өмнөд Африкт болсон Дэлхийн миссийн тэмцээний титмийн эзэн болжээ.

Ивиан Саркос

Ivian-Sarcos

1989 онд төрсөн Венесуэль бүсгүй 2011 оны Дэлхийн миссээр тодорсон билээ. 8 насандаа өнчирч үлдсэн тэрээр асрагч болохоор зэхэж байсан ч хожим нь загвар өмсөгч болжээ. Түүний хувьд багаас хүнд бэрх замыг туулсан ч өөрийгөө зоригжуулан одоогийн оргилд хүрч чаджээ.

Азра Акин

Azra-Akin

Акин нь Недерландын Алмело хотод төрсөн бөгөөд эцэг эх нь турк гаралтай аж. 1998 онд буюу 17 насандаа Туркийн шилдэг загвар өмсөгчдийн нэг болжээ. 2002 онд тэрээр Дэлхийн гоо бүснүй болохдоо, “Тархи бол хамгийн зөв үгийг гаргах эрхтэн байх ёстой” гэж хэлж байжээ.

Прянка Чопра

Priyanka-Chopra

1982 онд төрсөн тэрээр Энэтхэгийн шилдэг жүжигчний нэг юм. Тэрээр кино урлагт хөл тавихын өмнө загвар өмсөгчөөр ажиллаж байжээ. Харин 2000 онд Дэлхийн миссийн тэмцээнд түрүүлсэн байна.

Хамгийн хортой бүтээгдэхүүнүүд

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Хамгийн хортой бүтээгдэхүүнүүд

Америкийн эрдэмтэд хүний эрүүл мэнд болоод бие галбирт хамгийн их хор хохирол учруулдаг бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалт гаргажээ.

1.Хиам, зайдас
Эдгээр бүтээгдэхүүн их хэмжээний давс, тос, химийн бодис агуулсан байдаг учраас бүдүүн гэдэсний хорт хавдар үүсгэдэг болохыг Америкийн хавдрын өвчнийг судлах хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд нотолж байна. Амин дэм гэх мэт ашигтай тэжээллэг бодис эдгээр бүтээгдэхүүнд бараг байдаггүй ажээ.

2.Хөлдөөсөн бэлэн хоол
Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн буюу котлет, хачиртай бин, банш нь гэм хоргүй мэт харагддаг ч нэг порц ийм хоолонд 1000 хүртэл калори, 60 хүртэл грамм өөх тос агуулагдаж байж болох юм. Бас муудахаас сэргийлсэн бодис, давс зэрэг нь хүний эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлөхгүй ажээ.

3.Пончик
Их хэмжээний тос, элсэн чихэр, дээд зэргийн гурилаар хийдэг энэ бүтээгдэхүүнийг хэтрүүлэн идэх хэрэггүй. Нэг пончикт 10-20 грамм тос, 250-300 “хоосон” калори агуулагддаг байна.

4.Төмсөөр хийсэн чипс
Муу нүүрс-усаар хийсэн чипс хүний бэлхүүсийг зузааруулдаг. Учир нь чипсэнд өндөр температурт шарах үед үүсдэг хорт акриламид гэдэг бодис агуулагддаг байна.

5.Тослоггүй бүтээгдэхүүнүүд
“Тослог багатай” гэсэн хуурамч бичээстэй бүтээгдэхүүнүүд энэ жагсаалтад ордог байна. Амттан, сүүмс, йогурт болон бусад бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчид тосны бага агууламжаа саахар, давс болон элдэв нэмэлт бодисоор нөхсөн байдаг.

6.Маргарин
Маргариныг сурталчлахдаа цөцгийн тосны оронд хэрэглэж болох, арай хор багатай бүтээгдэхүүн гэдэг боловч түүнд хүний бие дэх холестериний түвшнийг ихэсгэдэг, судасны хананд муугаар нөлөөлдөг бодис агуулагддаг байна. Тиймээс элдэв “ашигтай” орлуулагчийн талхан дээрээ цөцгийн тосоо түрхэж идээд, хоолоо бэлтгэхдээ чидун жимсний тосоо хэрэглэсэн нь дээр ажээ.

7.Хийжүүлсэн ундаа
Гэдсээрээ илүү зузаарахыг хүсч байвал хийжүүлсэн ундаа уугаарай. Нэг лааз ундаанд барагцаалбал, цайны 10 халбага саахар ордог. Долоо хоногт ердөө хоёр порцыг хэрэглэхэд нойр булчирхайн хорт хавдартай болох магадлал хоёр дахин ихэснэ. Харин өдөрт хоёр порцыг уувал зүрхний шигдээс, чихрийн шижин өвчтэй болох эрсдэлтэй.Хуримын сонирхолтой зургууд

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Хуримын сонирхолтой зургууд

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Funny Weddings photos

Дур Булаам харцууд /Зураг/

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн zolk

Дур Булаам харцууд /Зураг/